ފަލަސުރުޙީ

  • އަމިއްލަ އެދުން
  • އިންތިހާބް
  • ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހު
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އަމިއްލަ އެދުން

 ތިމާގެ އަމިއްލަ އެދުން އޮންނަ ފަދައިން ތިމާގެ އަނެއް އާހައަށް ނެދޭވެތީ އެއީ މައްސަލަ ޖެހޭ ހިސާބު. އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި.   

2 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 22:09
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
އިންތިހާބް

 ރައްޔިތުން ނިކުމެ ދައްކަން ޖެހޭނެ ރައީސް ޔާމީންއަށް އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް 2018 ބާއްވަން ޖެހޭނެކަން ދައްކަން. ރައީސް ޔާމީން ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޑުން ނުހައްޤުން ޖަލަށް ލާފައި ކިހިނެއްތޯ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބާއްވާނީ އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި.   

2 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 22:05
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހު

ޤާނޫނު އަސާސީ ނެގެހެއްޓުމާއި އިންސާފު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒިންމާއެއް. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހު ރާއްޖޭއިން ބޭރަށް ފުރައިފިނަމަ އަނބުރާ ރާއްޖެ އައުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މަޖިލީސް ރައީސް ބޭނުންފުޅެއް ނުވޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަންތައް ހައްލުކުރަން. އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ރީކޯ މޫސާއަށް އިސްނަންގަވައިގެން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން. އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި.

2 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 21:57
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ވަކީލުންގެ ބަސް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އަޅުގަނޑުމެން ވަކީލުންގެ ވާހަކަތައް އަޑު އައްސަވަން އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި.

2 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 21:51
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ވަކީލުން ބަސްބުނަން ތެދުވުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް

 މީހަކާއި ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން އަހަން ޖެހޭނެ، އަހާ އޮޅުން ފިލުވަން ޖެހޭނެ. ވަކީލުން ސޮއިކޮށްފައި ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާއިރަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްގެންނުވާނެ. އަނިޔާވެރިކަން ކުރިމަތީ 56 ވަކީލުން ބަސްބުނަން ތެދުވުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް. އަޅުގަނޑުމެން ވަކީލުން މިތިބީ ފަހަތަށް ޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ނޫން. ވަކީލުން ކުރާ މަސައްކަތަކަކީ ވަކި ބަޔަކާއި އެއްކޮޅަށް ނުވަތަ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކެތެއް ނޫން. ބޭނުން ވަނީ އަދުލު އިންސާފު ކަމަށް އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި.

2 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 21:50
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި މެދު މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި ގޮތް

 ކާނަލް ނާޒިމް އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޝެއިޙް އިމްރާންގެ ޝަރީއަތް ނިންމި ގޮތަށް ބަލައިފިނަމަ އިނގޭނެ މި ރާއްޖޭގައި އިންސާފު ނެތްކަން. އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ނައްތާލައިގެން ނުވޭނެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދީބް އާއި ދެތޭރޭވެސް މި ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރާ ގޮތް. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އިންސާފު ލިބެން ޖޭހޭނެ ކަމަށް އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި.

2 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 21:44
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ރާއްޖޭގައި އިންސާފު ނުލިބޭ

2018 ގައި ރައީސް ޔާމީން އިންތިހާބަކަށް ނުހޮވޭނެ. ޗެލެންޖްކޮށްފައި މި ބުނީ. އޭރުން އެ ކިޔާ ލަވަތައްވެސް ބަދަލުވޭނެ. ރާއްޖޭގެ 70 ޕަސަންޓް މީހުން ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ ރާއްޖޭގައި އިންސާފު ލިބޭ ކަމަށް. ދިރާސާއަކުން އެކަން ވަނީ ފެނިފައި އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި.

2 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 21:41
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
މުޅި ޖުޑިޝަރީ ހިސޯރުކޮށްފި

 

ރައީސް ޔާމީން އުޅުއްވަނީ މުޅި ޖުޑިޝަރީ ހިސޯރުކުރައްވައިގެން. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެށިގެން ހައިކޯޓް އޮތީ މުޅި ސަރުކާރުގެ އަތް ދަށުގައި. ރައީސް ޔާމީން ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުންވެސް އިނގިލައްވޭނެ އެކަން. މިހާރު މިއޮތީ ޑިމޮކްރޮޓިކް އާ ޤާނޫނު އަސާސީއެއް. މުޅި ދައުލަތުގައި ހުރި ހުރިހާ މިނިވަން މުވައްސަސާތައް ރައީސް ޔާމީން އުޅުއްވަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރައްވައިގެން ކަމަށް އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވި.

2 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 21:37
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ހުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމަކީ ކޮބާ؟

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވީ އިންސާފު ނެތިފައި ޤާނޫނީ ހުކޫމަތު ނެތުނީމަ ކިޔަނީ ހުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެކޭ. ރާއްޖޭގައި ހިންގަނީ ޑިކްޓޭޓަރަޝިފްގެ ވެރިކަމެއް.

2 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 21:31
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޙީ މެހެމާނަކީ އަލީ ހުސެއިން. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކާނީ ސަރުކާރުގެ ހުދުމުޚްތާރުކަމުގެ މައްޗަށް

2 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޯމަ 21:22