ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

940

ޚުލާސާ

  • އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތް
  • މީހުން މެރުން
  • ފަންޑު ރެއިޒިން އިވެންޓު

26 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:20

22:06

ސިމާހާ ނަސީމް

އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތް

އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ނުލިބޭ މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި އެ މައްސަލަތައް ނުބަލާ ސަރުކާރުން އުޅެނީ ސިޔާސީ މީހުންގެ ފަހަތުން ދުވަން ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން ފެނިގެންދަނީ އިންސާފުވެރިކަން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ނެތިގެންދާ މަންޒަރުކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވި.

26 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:08

22:00

ސިމާހާ ނަސީމް

މީހުން މެރުން

މީހުން މެރުމުންވެސް އެކަމުގައި ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިންސާފެއް ނުލިބޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ މީހުން މެރުމުގެ ކަންތައްތައް މި ޤައުމުގައި ފެށުނީ ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލެވުނު ހިސާބުން. މީހުން ޙައްޤުތައް ހޯދަން އަޑު އުފުލާއިރު އެކަންތައްތަކަށްވެސް އަޅާނުލާ މި ސަރުކާރުން. ރާއްޖޭގެ މާރާމާރި ގިނަ ވުމަކީ ވިސްނަން ޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ކަމަށް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވި.  

26 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:08

21:55

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަންޑު ރެއިޒިން އިވެންޓު

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ފަންޑު ރެއިޒިން އިވެންޓުތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ސަރުކާރުގެ އިހްލާސްތެރިކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ސަބަބަކީ ސަރުކާރުން އދގެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވުން ކަމުގައި ޔުމްނާ ވިދާޅުވި.

26 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:58

21:52

ސިމާހާ ނަސީމް

އަނިޔާ ލިބޭ ވަގުތު

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަނިޔާ ލިބޭ ވަގުތު ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމުގައި ވާނަމަ އެއީ އާދައިގެ ކަންތައްތަކަށް ޤަބޫލު ކުރެވެން ފަށާނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އަސްކަރިއްޔާއަށް ހިތްވަރު ދޭ ކަމުގައި ވާނަމަ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާއަށް ދޭނެ ކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވި.

26 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:58

21:47

ސިމާހާ ނަސީމް

މިޔަންމާގެ މިލިޓަރީ ސިފައިން

މިޔަންމާގެ މިލިޓަރީ ސިފައިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ނަސްލު ނައްތާލުމަށް ކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވި.

26 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:58

21:45

ސިމާހާ ނަސީމް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަކީ ވަރަށް ނިކަމެތި ފަޤީރު ބައެއް. އެމީހުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ވަނީ ނިގުޅައިގަނެވިފައި ކަމަށް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވި

26 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:58

21:42

ސިމާހާ ނަސީމް

އދގެ ވޯޓް

ދިވެހިން ރައްޔިތުންގެ ޝުއޫރުތަކާއި އިހުސާސުތައް ހުރި ގޮތަށް އިހްތިރާމް ކުރާނަމަ ސަރުކާރުން އދގެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވި.

26 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:44

21:33

ސިމާހާ ނަސީމް

އެއްވުމުގެ މަޤްސަދް

އެއްވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ލިބެމުންދާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމާއި ދިވެހިން ތިބީ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއި އެކީ ކަން ހާމަކުރުން ކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވި.

26 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:40

21:20

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމާނުންނަކީ، ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޔުމްނާ މައުމޫން އާއި ޖެޕީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު މުހައްމަދު ހަމީދު. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކާނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބާއްވާ ބޮޑު އެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން

26 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:25

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

22:06
އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތް
22:00
މީހުން މެރުން
21:55
ފަންޑު ރެއިޒިން އިވެންޓު
21:52
އަނިޔާ ލިބޭ ވަގުތު
21:47
މިޔަންމާގެ މިލިޓަރީ ސިފައިން
21:45
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން
21:42
އދގެ ވޯޓް
21:33
އެއްވުމުގެ މަޤްސަދް
21:20
ފަލަސުރުހީ