އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,677

ޚުލާސާ

  • އާސަންދަ
  • ޖަލަށްލުން
  • ދުއްވާލަން ބޭނުންވާ މީހެއްގެ މައްސަލަ .

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:19

22:12

ސިމާހާ ނަސީމް

އާސަންދަ

އާސަންދައިން ލިބެން ޖެހޭ އަސާސީ ޙިދުމަތްތަކެއް ނުލިބޭ. ގިނަ ކްލިނިކް ތަކަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ފައިސާ ނުދައްކާ.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 22:12

22:08

ސިމާހާ ނަސީމް

ޖަލަށްލުން

  އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑެއް ނުވޭ ޖަލަށްލާފާނެ ކަމަށް. އަޑެއް ނުހުއްޓުވޭނެ.

 

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 22:12

22:03

ސިމާހާ ނަސީމް

ދުއްވާލަން ބޭނުންވާ މީހެއްގެ މައްސަލަ .

ދުއްވާލަން ބޭނުންވާ މީހެއްގެ މައްސަލަ އެކަނި މި ސަރުކާރުން ޝަރީޢަތަށް ފޮނުއްވަނީ.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 22:04

21:59

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންނަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ

ރައީސް ޔާމީންގެ ވިސްނުމަކީ އަބަދުވެސް މީހުންނަށް ބިރު ދައްކައިގެން ޙުދުމުހުތާރުކޮށް ވެރިކަން ކުރުން. އެސީސީން ރަނގަޅު ރިޕޯޓުވެސް ރަގަޅަށް ނުރެވިގެން އުޅެނީ މިހެން ވެގެން. ވަރަށް ބޮޑަށް މެމްބަރުން މި އޮތީ ދެމަފިރިން ދޭތެރެއަށް ލާ ފިތިފައި. މެޑަމް ފާތުންނާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ދޭތެރޭގައި މެންބަރު ތިބެނީ ފިތިފައި. ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންނަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 22:04

21:54

ސިމާހާ ނަސީމް

ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާ

ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާއިން 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކާއި ޖައްސާލުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެތް. ސަރުކާރުން ހިންގާ ނެދެވޭ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 22:04

21:50

ސިމާހާ ނަސީމް

ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް 24 ވަނަ ދުވަހު މެމްބަރުން ވަތް މައްސަލަ

އިބޫ އަދި އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް 24 ވަނަ ދުވަހު ނުވަންނޭނެ އެއީ މަނާކަމެއް ކަމުގައި ވާނަމަ. ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބި ފަރާތްތަކަކީ ތަޖުރިބާ ހުރި ބައެއް ނޫން.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:51

21:45

ސިމާހާ ނަސީމް

މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ

12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ނިންމައިފި ނަމަ އެ ކުރެވެނީ ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއް. ކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި އެމީހުންނާއި ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވަރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:47

21:43

ސިމާހާ ނަސީމް

ތަރައްޤީ

ތަރައްޤީއެއް ނުދޭ ކުރިއަކަށް މި ސަރުކާރުގައި. އެމްއެމްޕީއާރްސީ، ފެނަކަ، އެމްޕީއެލް، އިމިގްރޭޝަން، އެމްއާރްޑީސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަޖަމް ނުކުރެވެނީ. މި ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަން.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:47

21:40

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކަންތައްތައް ފޮރުވަން އުޅުނަސް ނުފޮރުވޭނެ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ތެދު ހަޤީޤަތެއްކަން ޤަބޫލުކުރައްވާ، މި ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކަންތައްތައް ފޮރުވަން އުޅުނަސް ނުފޮރުވޭނެ.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:42

21:38

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަން

.މިއަދުގެ މި ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަން ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ޙުދު ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވޭނެ

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:42

21:38

ސިމާހާ ނަސީމް

ސަރުކާރުގެ މަޤްސަދް

ސަރުކާރުގެ މަޤްސަދަކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދުއްވާލުން. ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި މަންދޫބުން ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގާނެ. އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ފުލުހުން އަދި އެމްއެންޑީއެފް އަކަށްވެސް ލިބިގެންނެއް ނުވޭ މަޖިލިސް ތެރެއަށް ވަނުމަކަށް.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:42

21:32

ސިމާހާ ނަސީމް

ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަން

ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިހާއަށް ކުރަމުން އެބަދޭ. ޤައުމުގެ ކަންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށި ހިސާބުން ސަރުކާރަށް މިކަންތައްތައް ކަމަކު ނުދިޔަ

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:34

21:30

ސިމާހާ ނަސީމް

އާ ޤާނޫނު އަސާސީ

ރައްޔިތުންނަށް ވަކި ޙައްޤުތަކެއް އާ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:34

21:19

ސިމާހާ ނަސީމް

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމާނުންނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް އެވެ. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުޟޫއަކީ، "12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ތާވަލު ކުރުން" އެވެ.

25 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:19

ސިމާހާ ނަސީމް

sim_kamana

22:12
އާސަންދަ
22:08
ޖަލަށްލުން
22:03
ދުއްވާލަން ބޭނުންވާ މީހެއްގެ މައްސަލަ .
21:59
ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުންނަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރައްވާ
21:54
ދަޢުލަތުގެ މީޑިއާ
21:50
ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް 24 ވަނަ ދުވަހު މެމްބަރުން ވަތް މައްސަލަ
21:45
މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ
21:43
ތަރައްޤީ
21:40
ސަރުކާރުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކަންތައްތައް ފޮރުވަން އުޅުނަސް ނުފޮރުވޭނެ
21:38
ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަން
21:38
ސަރުކާރުގެ މަޤްސަދް
21:32
ކޮރަޕްޝަނާއި ވައްކަން
21:30
އާ ޤާނޫނު އަސާސީ
21:19
ފަލަސުރުހީ