އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,085

ޚުލާސާ

  • ރާއްޖެއިން ރޮހިންޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ
  • ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ދަނީ އޮޅުވާލަމުން
  • ފަލަސުރުހީ

17 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:34

21:48

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރާއްޖެއިން ރޮހިންޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތެއް މިއަދު ނުކުރެވޭނެ. އދ އިން ނެގި ވޯޓުގައި ބައިވެރި ނުވުމުން ރައްޔިިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ސަރުކާރުގެ އަގު ވަނީ ވެއްޓިފައި. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތި ވަނީ  ފެއިލްވެފައި

17 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:48

21:43

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ދަނީ އޮޅުވާލަމުން

ސަރުކާރުން އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް އާޓު ދައްކަން. ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ލޯބި ކުރާވެސް ދަނީ ދައްކަމުން.

17 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:43

21:34

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވަނީ ހިތަދޫ ދެކުުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު

17 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:34

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

21:48
ރާއްޖެއިން ރޮހިންޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ
21:43
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ދަނީ އޮޅުވާލަމުން
21:34
ފަލަސުރުހީ