ހޯމަ 09 ޑިސެންބަރު 2019
13 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ރާއްޖެއިން ރޮހިންޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ
  • ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ދަނީ އޮޅުވާލަމުން
  • ފަލަސުރުހީ

17 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:34

21:48

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ރާއްޖެއިން ރޮހިންޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތެއް މިއަދު ނުކުރެވޭނެ. އދ އިން ނެގި ވޯޓުގައި ބައިވެރި ނުވުމުން ރައްޔިިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ސަރުކާރުގެ އަގު ވަނީ ވެއްޓިފައި. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތި ވަނީ  ފެއިލްވެފައި

17 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:48

21:43

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ދަނީ އޮޅުވާލަމުން

ސަރުކާރުން އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް އާޓު ދައްކަން. ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ލޯބި ކުރާވެސް ދަނީ ދައްކަމުން.

17 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:43

21:34

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވަނީ ހިތަދޫ ދެކުުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު

17 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:34

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

765
21:48
ރާއްޖެއިން ރޮހިންޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ
21:43
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ދަނީ އޮޅުވާލަމުން
21:34
ފަލަސުރުހީ