ފަލަސުރުހީ

  • ރާއްޖެއިން ރޮހިންޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ
  • ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ދަނީ އޮޅުވާލަމުން
  • ފަލަސުރުހީ
 
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ރާއްޖެއިން ރޮހިންޖާ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތެއް މިއަދު ނުކުރެވޭނެ. އދ އިން ނެގި ވޯޓުގައި ބައިވެރި ނުވުމުން ރައްޔިިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ސަރުކާރުގެ އަގު ވަނީ ވެއްޓިފައި. ޚާރިޖީ ސިޔާސަތި ވަނީ  ފެއިލްވެފައި

17 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:48
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ދަނީ އޮޅުވާލަމުން

ސަރުކާރުން އުޅެނީ ރައްޔިތުންނަށް އާޓު ދައްކަން. ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ލޯބި ކުރާވެސް ދަނީ ދައްކަމުން.

17 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:43
Writer Profile Picture
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވަނީ ހިތަދޫ ދެކުުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޒާރު

17 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:34