ފަލަސުރުހީ

  • ގުޅީފަޅުން ފުލެޓް ގަތް މީހުން
  • ފުލެޓް ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ވަނީ ގޯސްވެފައި
  • ފުލެޓްގެ މައްސަލަ
 
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ގުޅީފަޅުން ފުލެޓް ގަތް މީހުން

ގުޅީފަޅުން ފުލެޓް ގަތް މީހުން ތިބީ ވަރަށް ހާލުގައި. ޑައުން ޕޭމަންޓް ދައްކާފައިވާ މީހުންނަށްވެސް ފުލެޓްތައް ނުދީވޭ ސަރުކާރުން ޝިފާ ވިދާޅުވި.

 

16 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:13
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުލެޓް ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ވަނީ ގޯސްވެފައި

ފުލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދިއްދޫގައި ދަރިން ނެތް މީހުންނަށްވެސް ފުލެޓް ދީފައިވޭ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ވަނީ ގޯސްވެފައި. ބޭއިންސާފު ޤާއިމު ކުރެވުމުން ހަމަނުޖެހުންތައް އުފުދޭނެ. ކައުންސިލަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ސުވާލުތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައި ހާޝިމް ވިދާޅުވި.

16 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:07
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުލެޓްގެ މައްސަލަ

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވި ބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާކުރަންށޭ ނަންތައް ހާމަނުކުރީ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެކަނި ސިއްރީޔާތުގައި އެކަނި ކަންތައްތައް ކުރައްވަން އުޅުމުން ވާ ގޮތް މީ ޝިފާ ވިދާޅުވި.

16 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:01
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފުލެޓް ދިން އިރު ތާއިދުކުރަނީ ކޮން ފިކުރަކަށްތޯ ބަލާފައިވޭ

މެޑަމް އޮފީހުން ފުލެޓްއަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންނަށް ގުޅާފައި ތާއިދުކުރަނީ ކޮން ފިކުރަކަށްތޯ ބެލި. ހެކިބަސް ދޭނެ މީހުން ބައިވަރު އެބަތިބި އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވި.

16 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:54
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ތަފާތުކަން ބޮޑުގޮތަކަށް ފުލެޓް ދީފައި ހުރީ.

ފުލެޓް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ތަފާތުކަން ބޮޑުގޮތަކަށް ފުލެޓް ދީފައި ހުރީ. މަތިން މާރކްސް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ފުލެޓް ނުދީ ދަށުން މާރކްސް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށްވެސް ފުލެޓް ދީފައި އެބަހުރީ. މިނިސްޓްރީން އުޅުއްވަނީ ކަންތައްތަކެއް ސިއްރުކުރައްވަން. ހާޝިމް ވިދާޅުވި.

16 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:52
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ދިއްދޫގެ ފުލެޓްތައް ދިނުމާއި ބެހޭ

ދިއްދޫ އިން ފުލެޓް ދިނުމަށްޓަކައި 2015 ވަނަ އަހަރު އިއުލާން ކުރި. ފޯމްތައް ހުށަހައެޅުމާއި ގުޅިގެން 389 ފަރާތެއް "އޭ" ކެޓަގަރީ އަށް ކުރިމަތިލި. އޭ ކެޓަގަރީ އަކީ ދިއްދޫ އަށް އުފަން ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަ މީހުން ކުރިމަތިލާ ކެޓަގަރީކަމަށް ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވި.

16 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:47
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފްލެޓްތައް އަދިކިރިޔާ މި ދެވުނީ

2011 ވަނަ އަހަރު ޗައިނާއާ އެއްކޮށް ސޮއި ކުރެވުނު ފުލެޓްތައް އަދި ކިރިޔާ މި ދެވުނީ ޝިފާ ވިދާޅުވި. 21 މިލިއަން އެއްލަކަ ވިހި ހާސް ރުފިޔާ އިތުރަށް ނެގިފައި އެބަހުރި ފުލެޓް އެޅުމަށް 

16 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:44
Writer Profile Picture
ސިމާހާ ނަސީމް
ފްލެޓްތައް ދިނީ ރަގަޅަކަށް ނޫން

މީހުންނަށް ފްލެޓް ދިން އިރު ރަގަޅަށް ފުލެޓްތައް ނުދީ ހުރުމުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް އެ މީހުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވޭ. ފުލެޓް ލިބުނީ ކޮންބަޔަކަށް ކަމެއް ނޭނގެ ހަމައެކަނި ނަންބަރުތަކެއް ހުރީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވި.

16 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:42
Writer Profile Picture
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހުމާނުންނަކީ، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ސިފާ މުހައްމަދު އަދި ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމް އެވެ. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މައުޟޫއަކީ، "ފްލެޓްތައް ދިނީ ރނގަޅަށްތޯ؟" އެވެ. 

16 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:25