ބުރާސްފަތި 05 ޑިސެންބަރު 2019
09 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ވަގުތުން

ފަލަސުރުޚީ

ޚުލާސާ
  • މިހާރު އޮތް ގޮތަކީ ދެކޮޅު މީހެއް ނަމަ ޖަލަށްލުން
  • އާ ޤާނޫނޫއަސާސީއަށްވުރެވެސް މިދިޔައީ ފަހަތަށް
  • ފަލަސުރުޚީ

13 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:25

21:31

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މިހާރު އޮތް ގޮތަކީ ދެކޮޅު މީހެއް ނަމަ ޖަލަށްލުން

އަސްލަމް: 

މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތަކީ ސަރުކާރާ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ މީހަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ، ޖަލަށް ލުން. މިއީ ލަދުވެތި ކަމެއް. އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށްވެސް ވަނީ ދައުވާއެއް ކޮށްފަ. އަޅުގަނޑުގެ ވަކީލުވެސް ވީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ. ވަކީލަކާ ކްލަޔަންޓަކާ މި އޮންނަނީ ޑޮކްޓަރާއި ބަލިމީހާ އާއި ދެމެދު އޮންނަ ފަދަ ގުޅުމެއް. އަމިއްލައަށް އިޚުތިޔާރު ކުރާ ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރުމަކީ ޤަނޫނީ ޙައްޤެއް. މިއީ ވަކި ޟީހަކު ކުށެއްކޮށްގެން އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރި ކުރުމެއް ނޫން. ޝަރީއަތުގަ ހިނގަމުންދާ އެތައް މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑްކުރީ، އެތައް ބައެއްގެ ޙައްޤު ގެއްލުނީ. ތިމަންނާ މެންނާ ދިމާލަށް ނުކިއްސަރު ގޮތަކަށް ބަލައިލައިގެންވެސް ނުވާނޭ ބުނާ އުސޫލުން ކަންކަން މި ކުރަނީ

13 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:31

21:27

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

އާ ޤާނޫނޫއަސާސީއަށްވުރެވެސް މިދިޔައީ ފަހަތަށް

ކުރީގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތް އިރުވެސް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ. މިހާރު މި ސޮއްސާލީ ވަރަށް ފަހަތަށް. ކަންބޮޑުވުން ހުށަހެޅުމުން ސަސްޕެންޑް ކުރުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭ.

13 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:27

21:25

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު މާރިޔާ ދީދީ އާއި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް

13 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:25

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

IxmaealNaail

762
21:31
މިހާރު އޮތް ގޮތަކީ ދެކޮޅު މީހެއް ނަމަ ޖަލަށްލުން
21:27
އާ ޤާނޫނޫއަސާސީއަށްވުރެވެސް މިދިޔައީ ފަހަތަށް
21:25
ފަލަސުރުޚީ