ފަލަސުރުޚީ

  • މިހާރު އޮތް ގޮތަކީ ދެކޮޅު މީހެއް ނަމަ ޖަލަށްލުން
  • އާ ޤާނޫނޫއަސާސީއަށްވުރެވެސް މިދިޔައީ ފަހަތަށް
  • ފަލަސުރުޚީ
 
Writer Profile Picture
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
މިހާރު އޮތް ގޮތަކީ ދެކޮޅު މީހެއް ނަމަ ޖަލަށްލުން

އަސްލަމް: 

މިހާރު މި އޮންނަ ގޮތަކީ ސަރުކާރާ ޚިޔާލު ތަފާތުވާ ކޮންމެ މީހަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ، ޖަލަށް ލުން. މިއީ ލަދުވެތި ކަމެއް. އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށްވެސް ވަނީ ދައުވާއެއް ކޮށްފަ. އަޅުގަނޑުގެ ވަކީލުވެސް ވީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ. ވަކީލަކާ ކްލަޔަންޓަކާ މި އޮންނަނީ ޑޮކްޓަރާއި ބަލިމީހާ އާއި ދެމެދު އޮންނަ ފަދަ ގުޅުމެއް. އަމިއްލައަށް އިޚުތިޔާރު ކުރާ ވަކީލަކު އައްޔަން ކުރުމަކީ ޤަނޫނީ ޙައްޤެއް. މިއީ ވަކި ޟީހަކު ކުށެއްކޮށްގެން އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރި ކުރުމެއް ނޫން. ޝަރީއަތުގަ ހިނގަމުންދާ އެތައް މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑްކުރީ، އެތައް ބައެއްގެ ޙައްޤު ގެއްލުނީ. ތިމަންނާ މެންނާ ދިމާލަށް ނުކިއްސަރު ގޮތަކަށް ބަލައިލައިގެންވެސް ނުވާނޭ ބުނާ އުސޫލުން ކަންކަން މި ކުރަނީ

13 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:31
Writer Profile Picture
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
އާ ޤާނޫނޫއަސާސީއަށްވުރެވެސް މިދިޔައީ ފަހަތަށް

ކުރީގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އޮތް އިރުވެސް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހާ. މިހާރު މި ސޮއްސާލީ ވަރަށް ފަހަތަށް. ކަންބޮޑުވުން ހުށަހެޅުމުން ސަސްޕެންޑް ކުރުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭ.

13 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:27
Writer Profile Picture
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު މާރިޔާ ދީދީ އާއި ކުރީގެ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް

13 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:25