ބުދަ 08 ޖުލައި 2020
08 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުޚީ

979

ޚުލާސާ

  • ޕެޓިޝަނާ ސަސްޕެންޑް ކުރި ލިޔުމާ އަލިފާނާ ފެނާއި ހާ ތަފާތު
  • ވަކީލުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެނޑް ކުރުމަކީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑް ކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް
  • ފަލަސުރުޚީ

12 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:28

21:36

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޕެޓިޝަނާ ސަސްޕެންޑް ކުރި ލިޔުމާ އަލިފާނާ ފެނާއި ހާ ތަފާތު

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލް މާނިއު:

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޕެޓިޝަން ބަލައެއް ނުގަނޭ. އެ މުއައްސަސާއަށް ލިބިގެން އުޅެނީ ނުބައި ޕެޓިޝަނެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ. ޕެޓިޝަނާ، ސަސްޕެނޑް ކޮށް، ދިން ލިޔުމުގެ ހުރި ވާހަކަތައް މުޅިން ތަފާތު. އޮތީ ދިމާ އިދިކީއްޔަށް. 

12 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:47

21:34

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ވަކީލުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެނޑް ކުރުމަކީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑް ކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް

އަލްއުސްތާޛާ ހަނީފާ ޚާލިދު:

ވަކީލުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެނޑް ކުރުމަކީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑް ކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް. ޑޮކްޓަރުންވެސް ޕޭޝަންޓުންނަށް ފަރުވާދޭން ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ނުލިބުމުން އެކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެވާހަކަ ދައްކާނެ. އޭގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރުންގެ ލައިސެންސް ކެންސަލް ވާނަމަ ފަރުވާއެއް ނުދެވޭނެ. ވަކީލުންވެސް ދަތިތަކެއް ހުރުމުން އެވާހަކަ ދައްކާނެ. 

12 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:34

21:28

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އަލްއުސްތާޛާ ހަނީފާ ޚާލިދާއި އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލް މާނިއު. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން

12 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:28

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

IxmaealNaail

21:36
ޕެޓިޝަނާ ސަސްޕެންޑް ކުރި ލިޔުމާ އަލިފާނާ ފެނާއި ހާ ތަފާތު
21:34
ވަކީލުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެނޑް ކުރުމަކީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑް ކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް
21:28
ފަލަސުރުޚީ