ފަލަސުރުޚީ

  • ޕެޓިޝަނާ ސަސްޕެންޑް ކުރި ލިޔުމާ އަލިފާނާ ފެނާއި ހާ ތަފާތު
  • ވަކީލުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެނޑް ކުރުމަކީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑް ކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް
  • ފަލަސުރުޚީ
 
Writer Profile Picture
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
ޕެޓިޝަނާ ސަސްޕެންޑް ކުރި ލިޔުމާ އަލިފާނާ ފެނާއި ހާ ތަފާތު

އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލް މާނިއު:

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޕެޓިޝަން ބަލައެއް ނުގަނޭ. އެ މުއައްސަސާއަށް ލިބިގެން އުޅެނީ ނުބައި ޕެޓިޝަނެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ. ޕެޓިޝަނާ، ސަސްޕެނޑް ކޮށް، ދިން ލިޔުމުގެ ހުރި ވާހަކަތައް މުޅިން ތަފާތު. އޮތީ ދިމާ އިދިކީއްޔަށް. 

12 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:36
Writer Profile Picture
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
ވަކީލުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެނޑް ކުރުމަކީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑް ކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް

އަލްއުސްތާޛާ ހަނީފާ ޚާލިދު:

ވަކީލުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެނޑް ކުރުމަކީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑް ކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް. ޑޮކްޓަރުންވެސް ޕޭޝަންޓުންނަށް ފަރުވާދޭން ބޭނުންވާ އާލާތްތައް ނުލިބުމުން އެކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެވާހަކަ ދައްކާނެ. އޭގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރުންގެ ލައިސެންސް ކެންސަލް ވާނަމަ ފަރުވާއެއް ނުދެވޭނެ. ވަކީލުންވެސް ދަތިތަކެއް ހުރުމުން އެވާހަކަ ދައްކާނެ. 

12 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:34
Writer Profile Picture
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
ފަލަސުރުޚީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ އަލްއުސްތާޛާ ހަނީފާ ޚާލިދާއި އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލް މާނިއު. މިރޭގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަކީލުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން

12 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 21:28