އަންގާރަ 21 ޖެނުއަރީ 2020
3 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 26
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ގާނޫނުތަކުގެ ބާރު އެންމެންނަށްވެސް ހިނގަޖެހޭ
  • ބާތިލް ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ފާރިސް އަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ
  • ފުލުހުންނަށް ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރެނީ ޕްރޮސެކިއޓަރ ޖެނެރަލްއާ ހެދި

6 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:24

21:55

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގާނޫނުތަކުގެ ބާރު އެންމެންނަށްވެސް ހިނގަޖެހޭ

ކަމެއް ވެގެން ގާނޫނު ހެދިފައިވަނީ. ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަންކަން ކުރާނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އެވަނީ ގާނޫނުއަަސަސީގައި ބަޔާންކޮށްފައި.މުއައްސަސާތަކުން އެބަޖެހޭ އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަން

6 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 22:09

21:52

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބާތިލް ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ފާރިސް އަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ

ފާރިސްއަށް ކުރި ދައުވާ ބާތިލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެބަ އޮތް.މިއަދު ފެންނަނީ ގާނޫނީ ބާރު ނުހިނގާ ކަން. މިއީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަ.

6 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 22:09

21:46

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުލުހުންނަށް ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރެނީ ޕްރޮސެކިއޓަރ ޖެނެރަލްއާ ހެދި

ފާރިސް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ބަންދުކުރީމަ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހައްގުތައް އެވަނީ ގެއްލިފައި

6 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:49

21:43

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފުލުހުން އެވަނީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފައި

ފާރިސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަކީ ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ކުށެއް. ޕީޖީވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ މަގާމު ދިފާއުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި. އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު އިހްލާސްތެރިކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެއްނުވޭ.

 

6 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:50

21:39

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގާނޫނީ ނިޒާމު އެވަނީ ގެއްލުވާލާފައި

ފާރިސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްފައިވާގޮތުން ގާނޫނީ ރައްކާތެރިކަމެއް ފާރިސްއަކަށް ލިބިފައެއް ނެތް.ފާރިސް މިހާރު އެހުރީ ގާނޫނީ ނިޒާމުން އެކަހެރިކޮށްފައި.

6 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:50

21:38

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފާރިސް ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމަކީ ނޭއްގާނީ އަމަލެއް

      ފާރިސްއަށް ޝަރީއަތް ހިންގަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެވަނީ ހައްޔަކޮށްފައި. އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައަކަށް ނޫން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވަނީ

6 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:51

21:24

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލު މުއުމޫން ހަމީދު. މައުލޫއު އަކީ ފާރިސްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާ ބަދަލުކުރުން

6 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 21:25

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

1299
21:55
ގާނޫނުތަކުގެ ބާރު އެންމެންނަށްވެސް ހިނގަޖެހޭ
21:52
ބާތިލް ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ފާރިސް އަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ
21:46
ފުލުހުންނަށް ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރެނީ ޕްރޮސެކިއޓަރ ޖެނެރަލްއާ ހެދި
21:43
ފުލުހުން އެވަނީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފައި
21:39
ގާނޫނީ ނިޒާމު އެވަނީ ގެއްލުވާލާފައި
21:38
ފާރިސް ބަންދުކޮށްފައި ހުރުމަކީ ނޭއްގާނީ އަމަލެއް
21:24
ފަލަސުރުހީ