އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,161

ޚުލާސާ

  • ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްގެންދިއުން
  • ސަރުކާރުން ބޭސްފަރުވާ ދަނީ ލަސްކުރަމުން
  • ބޭސްފަރުވާ ދިނުމަށް އިހުމާލުވެގެން ނުވާނެ

4 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:32

21:43

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްގެންދިއުން

ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ ވާހަކަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައިވެސް އެވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ.އަދި ޑޮކްޓަރުންވެސް ވަނީ ގާސިމްއަށް ރާއްޖެއިން ހެދެންނެތް ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުމަށް ވަނީ ރެކޮމެންޓް ކޮށްފަ. 

4 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:43

21:38

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ސަރުކާރުން ބޭސްފަރުވާ ދަނީ ލަސްކުރަމުން

ކަރެކްޝަނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުން، ކަރެކްޝަނުގެ މެޑިކަލް ބޯޑުން މިފަދަ ނިންމުންތައް ނިންމަނީ. ބޯޑު މީޓިންގ ނުބޭއްވުމަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ވާހަކައެއް ނުވަތަ އުޒުރެއް ނޫން. ސަރުކާރުން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކުރަންބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރެވޭނެ. 

4 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:43

21:36

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބޭސްފަރުވާ ދިނުމަށް އިހުމާލުވެގެން ނުވާނެ

ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ހުކުމް ތަންޒީފު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިހުމާލުވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް.

4 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:43

21:32

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަލަސުރުހީ

 މިރޭގެ ފަލަސުރުހީގައި ބައިވެރިވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު. މައުލޫއު އަކީ ފަރުވާ ނުލިބި އަދަބު ތަންޒީފު ކުރުން.

 

4 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 21:32

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

21:43
ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްގެންދިއުން
21:38
ސަރުކާރުން ބޭސްފަރުވާ ދަނީ ލަސްކުރަމުން
21:36
ބޭސްފަރުވާ ދިނުމަށް އިހުމާލުވެގެން ނުވާނެ
21:32
ފަލަސުރުހީ