އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,361

ޚުލާސާ

  • 95000 ވަޒީފާ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ
  • 2018 ގައި ރައީސް ޔާމިން ނާކާމިޔާބު ވާނެ
  • ސަރުކާރުން ދައްކާވާހަކައާއި އަމަލު ދިމަލެއް ނުވޭ

3 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:23

21:42

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

95000 ވަޒީފާ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމަށް ވަޑާއިގަންނަވާފަ ދެއްކީ އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކީ 95000 ވަޒީފާ ހޯދާދިނުމަށް ބުނި އިރު މަގުމަތީގައި ވަޒީފާ ނެތި އެކަކުވެސް ހުރެގެން ނުވާނެ.

އެބޭފުޅުންނަށް އުފެދިފައިވާނީ 5000 ވަޒީފާކަމަށްވެދާނެ. އެކަމަކު އެބުނަނީ 95000 ވަޒީފާ އުފެދިފައިވާ  އިރު.

3 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:43

21:38

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

2018 ގައި ރައީސް ޔާމިން ނާކާމިޔާބު ވާނެ

ރަގަޚު އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފި ނަމަ ރައީސް ޔާމީނަށް 5 ފަސެންޓްވެސް ނުލިބޭނެ

3 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:43

21:37

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ސަރުކާރުން ދައްކާވާހަކައާއި އަމަލު ދިމަލެއް ނުވޭ

އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރާ ގޮތަށްވެސް ވެރިކަމުގައި ހުންނަ ގޮތަށް ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދައްކަމުންދަނީ.

3 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:43

21:34

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ވެރިކަމަށް ވާދަކުރާކަމަށް ހީވާ އެންމެން ޖަލަށް ލަމުންދަނީ

އެމްޑީޕީފެ ރައީސް ނަޝީދަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކޮށްފައި ޖަލަށްލާފައިވަނީ. އެއަށްފަހު، އަދާލަތު ފާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހު އިމްރާނުގެ މައްޗަށްވެސް މުޒާހަރާގައި ދެއްކިވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ޖަލަށް ލީ. މިއީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ގާނޫނު އެންމެންނާ މެދުވެސް ހިނގާނެ. ގާނޫނުތަކަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެެރިންދަނީ ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން.

3 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:43

21:31

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ހެޔޮވެރިކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމެއްގެ ސަަބަބުން ހެޔޮވެރިކަމެއް ނުކުރެވެނީ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ބުނުމަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ. މިހާރުވެސް އެބަ އޮތް ހެޔޮވެރިކަމެއް ކުރެވެން. ހެޔޮވެރިކަމެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރަށް ފުރުސަތު އެބަ އޮތް

3 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:43

21:23

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެގެ ފަލަސުރުހީގެ މެހެމާނަކީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހު. މިރޭގެ މައުލޫއު އަކީ ހެޔޮވެރިކަމެއް ނުކުރެވިދާ ސަބަބުތައް.

3 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 21:23

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

21:42
95000 ވަޒީފާ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ
21:38
2018 ގައި ރައީސް ޔާމިން ނާކާމިޔާބު ވާނެ
21:37
ސަރުކާރުން ދައްކާވާހަކައާއި އަމަލު ދިމަލެއް ނުވޭ
21:34
ވެރިކަމަށް ވާދަކުރާކަމަށް ހީވާ އެންމެން ޖަލަށް ލަމުންދަނީ
21:31
ހެޔޮވެރިކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ
21:23
ފަލަސުރުހީ