ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ފަލަ ސުރުހީ
  • ފަލަސުރުހީ
  • ފަލަ ސުރުހީ

2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:53

22:11

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

ހުސެއިން ޝަމީމް: އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހް ކުރުން. އެކަމުގައި ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން.

2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:12

22:09

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަސުރުހީ

ހުސެއިން ޝަމީމް: ބައެއް ސިޓީތަކަށް ސިޓީއެއް ލެވުމަކީ ނަސީބަކުން ވާ ކަމެއް. ވަކީލުންނަކީ ކޯޓުގެ ޕާޓްނަރުން. ކޯޓުތަކުން ހައްދަވާ އެއްޗެއް އެނގޭ. އަޅުގަނޑުމެން ނޫޅެން ފަނޑިޔާރުކަން ބޭނުން ވެގެން.

 

ހުސެއިން ޝަމީމް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމަލު ކުރަނީ މިހާރު ކޮން ގާނޫނަކާ އެއްގޮތައް ކަމެއް ސާފެއް ނުވޭ.

 

ހުސެއިން ޝަމީމް: ދުސްތޫރީ ފަސާނާގެ ބޭނުމަކީ ގާނޫނީ ފޯރަމެއް. އެކި ދުވަސްތަކުގައި އެ ފޯރަމް ކުރިއަށްދާނެ.

2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:12

21:58

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

ހުސެއިން ޝަމީމް:- ގާނޫނުލް އުގޫބާތައް އަމަލު ކުރަން ފެށިއިރު ފަނޑިޔާރުންގެ އަތުގައި އެ ގާނޫނުގެ ކޮޕީއެއް ނެތް. ޖުޑިޝަރީން އެބަ ޖެހޭ ފަނޑިޔާރުން ތަމްރީންކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން.

2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:58

21:55

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

ހުސެއިން ޝަމީމް:- ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޒު ނުކޮށް ގާސިމަށް ގޮތެއް ވެއްޖެ ނަމަ އޭގެ ޒިންމާ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަރެކްޝަންސް ސާވީސްއިން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ. ހޯމް މިނިސްޓަރު އެވަނީ ކުށްވެރިވާ ހާލަތެއްގައި.

2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:56

21:53

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

ހުސެއިން ޝަމީމް:-   ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އެއްބައި ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ބާރު ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހަށް ލިބިގެނެއްނުވޭ. އެ މައްސަލަ ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.

 

ހުސެއިން ޝަމީމް :- ގާސިމްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމް ލިޔުއްވީ އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު އާދަމް އާރިފު ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

 

ހުސެއިން ޝަމީމް :- ގާސިމް ކޯޓަށް ވަޑައިނުގެންވީ ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ. ކޯޓަށް ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުއްވީ. ހަތް ސިޓީ އެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި.

2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:53

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

Murshidhu

817
22:11
ފަލަ ސުރުހީ
22:09
ފަލަސުރުހީ
21:58
ފަލަ ސުރުހީ
21:55
ފަލަ ސުރުހީ
21:53
ފަލަ ސުރުހީ