ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުހީ

1,015

ޚުލާސާ

  • ފަލަ ސުރުހީ
  • ފަލަސުރުހީ
  • ފަލަ ސުރުހީ

2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:53

22:11

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

ހުސެއިން ޝަމީމް: އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ވަނީ ޝަރުއީ ދާއިރާ އިސްލާހް ކުރުން. އެކަމުގައި ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން.

2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:12

22:09

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަސުރުހީ

ހުސެއިން ޝަމީމް: ބައެއް ސިޓީތަކަށް ސިޓީއެއް ލެވުމަކީ ނަސީބަކުން ވާ ކަމެއް. ވަކީލުންނަކީ ކޯޓުގެ ޕާޓްނަރުން. ކޯޓުތަކުން ހައްދަވާ އެއްޗެއް އެނގޭ. އަޅުގަނޑުމެން ނޫޅެން ފަނޑިޔާރުކަން ބޭނުން ވެގެން.

 

ހުސެއިން ޝަމީމް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމަލު ކުރަނީ މިހާރު ކޮން ގާނޫނަކާ އެއްގޮތައް ކަމެއް ސާފެއް ނުވޭ.

 

ހުސެއިން ޝަމީމް: ދުސްތޫރީ ފަސާނާގެ ބޭނުމަކީ ގާނޫނީ ފޯރަމެއް. އެކި ދުވަސްތަކުގައި އެ ފޯރަމް ކުރިއަށްދާނެ.

2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 22:12

21:58

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

ހުސެއިން ޝަމީމް:- ގާނޫނުލް އުގޫބާތައް އަމަލު ކުރަން ފެށިއިރު ފަނޑިޔާރުންގެ އަތުގައި އެ ގާނޫނުގެ ކޮޕީއެއް ނެތް. ޖުޑިޝަރީން އެބަ ޖެހޭ ފަނޑިޔާރުން ތަމްރީންކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން.

2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:58

21:55

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

ހުސެއިން ޝަމީމް:- ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޒު ނުކޮށް ގާސިމަށް ގޮތެއް ވެއްޖެ ނަމަ އޭގެ ޒިންމާ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަރެކްޝަންސް ސާވީސްއިން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނެ. ހޯމް މިނިސްޓަރު އެވަނީ ކުށްވެރިވާ ހާލަތެއްގައި.

2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:56

21:53

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

ފަލަ ސުރުހީ

ހުސެއިން ޝަމީމް:-   ގާސިމް އިބްރާހިމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އެއްބައި ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ބާރު ބަންޑާރަ ނައިބު އޮފީހަށް ލިބިގެނެއްނުވޭ. އެ މައްސަލަ ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ.

 

ހުސެއިން ޝަމީމް :- ގާސިމްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމް ލިޔުއްވީ އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރު އާދަމް އާރިފު ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

 

ހުސެއިން ޝަމީމް :- ގާސިމް ކޯޓަށް ވަޑައިނުގެންވީ ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ. ކޯޓަށް ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުއްވީ. ހަތް ސިޓީ އެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި.

2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:53

މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް

Murshidhu

22:11
ފަލަ ސުރުހީ
22:09
ފަލަސުރުހީ
21:58
ފަލަ ސުރުހީ
21:55
ފަލަ ސުރުހީ
21:53
ފަލަ ސުރުހީ