އާދީއްތަ 18 އޯގަސްޓު 2019
08 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ތާރީހެއް އިއުލާނެއް އީސީން ނުކުރާނެ
  • މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހޭ
  • ފަލަސުރުހީ

29 އޯގަސްޓު 2017 | އަންގާރަ 21:14

21:51

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ތާރީހެއް އިއުލާނެއް އީސީން ނުކުރާނެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އޮޅިވަޑާއިގެން އުޅުއްވާނެ ކަމެއްނުވޭ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިހާބެއް ބޭއްވީމާ ވާނެ ގޮތް ރައީސް ޔާމީނަށް އެނގިލައްވާނެ. އެކޮމިޝަނުން ކަންކަން ކުރައްވަމުންދަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވާ ގޮތަށް. އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން އެދޭ ގޮތަށް ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވޭނެ ތީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކަންބޮޑުވޭ

29 އޯގަސްޓު 2017 | އަންގާރަ 21:53

21:48

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހޭ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އޮޅިވަޑައިގެންނުވާނެ އެބޭފުޅުންގެ މަސްއޫލިއްތުތައް. ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވާކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެވަނީ ބުނެފައި.

29 އޯގަސްޓު 2017 | އަންގާރަ 21:53

21:14

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާނީ އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒް. ޕްރޮގްރާމުގެ މައުލޫއު އަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް.

29 އޯގަސްޓު 2017 | އަންގާރަ 21:14

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

606
21:51
ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ތާރީހެއް އިއުލާނެއް އީސީން ނުކުރާނެ
21:48
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަންޖެހޭ
21:14
ފަލަސުރުހީ