ހުކުރު 23 އޯގަސްޓު 2019
13 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • މީހެއްގެ ހައްގަަކަށް އަރައިގަނެފައިވާނަމަ ﷲ އެކަން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ
  • އަދުލް އިންސާފުން ކަންކަން ކުރަންވާނެ
  • ފަލަސުރުހީ

26 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު 21:34

21:59

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މީހެއްގެ ހައްގަަކަށް އަރައިގަނެފައިވާނަމަ ﷲ އެކަން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ

ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ދުރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި ވެރިޔާ ކުރާ ހުވަޔާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ، ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ވެރިޔާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް އަޑު އުފުލުމަކީ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން

26 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު 22:08

21:54

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އަދުލް އިންސާފުން ކަންކަން ކުރަންވާނެ

އަދުލް އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ކަމެއް.

ބައެއް ފަހަރު ކަން ދިމާވާގޮތުން ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން ކަންކަން ނިންމާލުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.

26 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު 22:08

21:34

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީގެ މެހެމާނަކީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ އެވެ. މިރޭގެ މައުޟޫއުއަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި އަދުލް އިންސާފު އެވެ. 

 

 

26 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު 21:34

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

568
21:59
މީހެއްގެ ހައްގަަކަށް އަރައިގަނެފައިވާނަމަ ﷲ އެކަން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ
21:54
އަދުލް އިންސާފުން ކަންކަން ކުރަންވާނެ
21:34
ފަލަސުރުހީ