އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަސުރުހީ

1,082

ޚުލާސާ

  • މީހެއްގެ ހައްގަަކަށް އަރައިގަނެފައިވާނަމަ ﷲ އެކަން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ
  • އަދުލް އިންސާފުން ކަންކަން ކުރަންވާނެ
  • ފަލަސުރުހީ

26 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 21:34

21:59

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

މީހެއްގެ ހައްގަަކަށް އަރައިގަނެފައިވާނަމަ ﷲ އެކަން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ

ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ދުރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި ވެރިޔާ ކުރާ ހުވަޔާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ، ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ވެރިޔާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް އަޑު އުފުލުމަކީ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން

26 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 22:08

21:54

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

އަދުލް އިންސާފުން ކަންކަން ކުރަންވާނެ

އަދުލް އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަކީ ވަރަށްވެސް މުހިއްމު ކަމެއް.

ބައެއް ފަހަރު ކަން ދިމާވާގޮތުން ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން ކަންކަން ނިންމާލުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން.

26 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 22:08

21:34

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

ފަލަސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަސުރުހީގެ މެހެމާނަކީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ އެވެ. މިރޭގެ މައުޟޫއުއަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި އަދުލް އިންސާފު އެވެ. 

 

 

26 އޯގަސްޓް 2017 | ހޮނިހިރު 21:34

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު

FathimathShana

21:59
މީހެއްގެ ހައްގަަކަށް އަރައިގަނެފައިވާނަމަ ﷲ އެކަން ބަލައެއް ނުގަންނާނެ
21:54
އަދުލް އިންސާފުން ކަންކަން ކުރަންވާނެ
21:34
ފަލަސުރުހީ