ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ވަގުތުން

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުން

949

ޚުލާސާ

  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން
  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން
  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން

19 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 03:09

03:40

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން

ފުލުހުން ވަނީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށްފަ

18 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 22:52

03:35

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން

އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި، މައުލޫމާތުލިބޭ ގޮތުގައި ހައްޔަރު ކުރީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް

18 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 22:39

03:31

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން

ފުލުހުން ދަނީ މީޑިއާއަށް ހުރަސްއަޅަމުން. ހަސަން ލަތީފް ނޫން މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ. ސުލްހަވެރިކޮށް ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ރަޔަޓު ގިޔަރާއި އެކު ކުއްލިއަކަށް އެ ސަރަޙައްދަށް ދިއަ ފުލުހުން ބައްދަލުވުން ހުއްޓުވާފައިވަނީ އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި

18 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 22:39

03:28

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން އަލްއުސްތާޛް ހަސަން ލަޠީފް ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަން ހުންނަވަނިކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށް ގެންގޮސްފި

ފުލުހުން ދަނީ ބައްދަލުވުން އޮތް ސަރަޙައްދުން މީހުންތައް ފޮނުވާލަމުން.

18 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 22:40

03:26

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފި

18 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 22:52

03:22

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން އަލްއުސްތާޛް ހަސަން ލަޠީފް

ސިޔާސީ 4 ލީޑަރުން އެއްބަސްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެ ޕާޓީއަކުން ބޭނުންވާ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދުން ހިމެނޭ. ދެން އޮންނަ އިންތިޚާބެއްގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް ކުރާނެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ޖެހޭ. އިލެކްޝަނުން ސުޕްރީމް ކޯތުގެ ގަޒިއްޔާއަށް ތަބާވާން ޖެހޭ. މިހާރު އޮތް ވޯޓަރޒް ލިސްޓަކީ ސައްހަ ލިސްޓެއް ނޫން.

18 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 22:40

03:14

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސާ ނާދިރާ

ވޯޓަރޒް ލިސްޓު އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގައިޑްލައިނާ ޚިލާފަށް. ރައްޔިތުން މި ކަންކަމާއިދެކޮޅަށް ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ތެދުވަންޖެހޭ. ޤައުމުގައި ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް. ސަރުޚާރު ޒިންމާދާރު ކުރާނަން. ޖަވާބުދާރީ ކުރާނަން. އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ތިބޭތި.

18 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 22:19

03:09

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުން

އެމްޑީޕީ، ޕީޕީއެމް، ޖޭޕީ އަދި އަދާލަތު ޕާޓީ ހިމެނޭގޮތަށް ބާއްވާ މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނީ ސޯސަން މަގުގައި އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި

18 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 22:09

އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

IxmaealNaail

03:40
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން
03:35
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން
03:31
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން
03:28
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން
03:26
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން
03:22
އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަރސަން އަލްއުސްތާޛް ހަސަން ލަޠީފް
03:14
ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސާ ނާދިރާ
03:09
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ ކަންމަތީ ބައްދަލުވުން