ބުރާސްފަތި 06 އޯގަސްޓު 2020
09 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ވަގުތުން

އެމްޑީޕީން ކިނބިދޫގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ

1,050

ޚުލާސާ

  • ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ބީވެގެން ނުދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ.
  • ވޯޓްލާ އެންމެން ގޮސް ޖަލަކަށް ނުލެވޭނެ: ރޮޒެއިނާ
  • ކަޅު އަނދިރިކޮށް ފެށުނު ވެރިކަމެއް ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމަކީ: ރޮޒައިނާ

14 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 02:29

04:06

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ބީވެގެން ނުދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ބީވެގެން ނުދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރެއް. މިއިންތިހާބު ލިބޭނެ ކަމަށް އަންނަ ހުރަސް ތަށް. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ބީވެގެން ނުދާނެ. ރަށްރަށް ދަތުރުކުރުމުން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހަގީގަތަކީ ރައީސް ޔާމިން ކެމްޕެއިން ނުކުރައްވާ ކަން. ރައީސް ޓީމުން ދަތރެއް ކޮށްފި ނަމަ ފެންނަނީ 2018 އަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވާތަން. ރައީސް ޔާމިންގެ ޕާޓީއަކުން ނެތް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެތް ނިކުމެފައި. ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުން ރައީސް ޔާމިންގެ ފެކްޝަނުން ކުރަމުންދާ ކަމަކީ. ނުހައްގުން ޝަރީއަތް ހިންގަމުންގެންދާ ތަން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ހަލާލު ގޮތުން ހޯދާ ލާރި ލިބުން. މިދައުލަތަށް ލިބޭ ފާއިސާ ހޯދާނަން. ހައްގު އިންސާފް ހޯދަ ދޭނަން.

14 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 21:57

03:33

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ވޯޓްލާ އެންމެން ގޮސް ޖަލަކަށް ނުލެވޭނެ: ރޮޒެއިނާ

ވޯޓްލާ އެންމެން ގޮސް ޖަލަކަށް ނުލެވޭނެ، މިގައުމު މިނިވަން ކުރަން ބޭނުމިއްޔާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓްދޭން ޖެހިފައި މިއޮތީ. މިކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމުން ހުރިހާ ހައްގުތައް ހިމަޔާތް ކުރެވޭ ގައުމަކަށް ހަދާނަން. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓްލާން އެބަޖެހޭ. ކެމްޕެއިން ނުކޮށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ވާހަކަ ބުނާއިރު މީގައި ކޮންވެސް އުކުޅެއް އެބައޮތް. އެމްޑީޕީ ރާޢްޖޭގައި ބޯކޮށް އެބައޮތް. ރައީސް ޔާމިންއަށް ނުވަދިހަ ފަސް އިންސައްތަ މީހުން ތާއީދެއް ނުކުރޭ.

13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 22:37

03:30

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ކަޅު އަނދިރިކޮށް ފެށުނު ވެރިކަމެއް ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމަކީ: ރޮޒައިނާ

ކަޅު އަނދިރިކޮށް ފެށުނު ވެރިކަމެއް ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމަކީ. އިންތިހާބު ބާތިލްކޮށްގެން. ރައީސް ޔާމިން ވެރިކަން ފެށިގެން އަޑު އިވިގެންދިޔައީ ކޮރަޕްޝަން، ވައްކަން ބޭއިންސާފް. މިއީ މިހާރު އާންމު ބަސްތައް. ހުރިހާ ތަނަކަށް ނުޒޫފު ފޯރުވައިގެން އެންމެ މޮޅަށް ވެރިކަން ކުރެވެން ހުރި ވެރިއަކީވެސް ރައީސް ޔާމިން. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް ނެތް. ކަރަންޓް އަގުބޮޑުވުމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ޓެކްސްގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު އެންމެން ދައްކާ ވާހަކައެއް. ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމާއި މަލާމަތް ރައީސް ޔާމިންއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަނަވަނީ. ވެރިކަން ދިފާއު ކުރަން ހަދައިގެން ކޮސްގޮވެނީ. ރައްޔިތުންގެ ފާއިސާއިން އިޝްތިހާރު ވަނީ.

13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 22:37

03:20

ރިޒުނާ ޒަރީރު

މިއަދު މިގައުމަކީ ވަކި ކުލައެއްގެ ގައުމެއް ނޫން

މިއަދު މިގައުމަކީ ވަކި ކުލައެއްގެ ގައުމެއް ނޫން. ހުރިހާ ކުލަތަކެއް އެބަޖެހޭ ގުޅެން. މިއަދު މިއޮތީ ކުލަތައް ގުޅެން ފަށާފައި. ރާއްޖެ އިސލާޙް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން. އެކަން ވާނެ. ކުރިއަށް މިއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. އެއީ ތިލަފަތަށް.

13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 22:21

03:18

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ހަސަން އަފީފް

   ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އަގްލަބިއްޔަތު ދިނުމުން ކަންތައް ވެގެންދިޔަ ގޮތް އެބަފެނޭ. މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައީ. މި ރާޢްޖޭގެ ތާރީހުގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް މިއޮތީ ހިނގާފައި. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފާއިސާ. މިފަދަ މީސްމީހުންނާއި ގައުމު ހަވާލު ކުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ގެއްލުން. ހަމަ ގައިމުވެސް ފާއިދާވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއްނެތް މިސަރުކާރަށް ވޯޓްދީގެން. ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ. ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވަނީ. ސަރުކާރު މިހިންގާ ނިޒާމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފާއިދާ ހުރި ކަމެއް ނޫން. ބޮޑު އަގްލަބިއްޔަތަކުން ތިލަފަތަށް އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓް ދެއްވާ. ރައީސް ޔާމިން އަކަށް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ އެމްޑީޕީން ކަނަޑައަޅާނީ ކޮން ކެންޑިޑޭޓެއް ކަން. މިރާއްޖެ މިދަނީ ހަލާކުގެ މަގަށް. މިވެރިކަން އެބަޖެހޭ ވުޖޫދުން ނައްތާލަން. ކަންތައްތައް ކޮށްދޭނެ ވެރިކަމެއް އެބަޖެހޭ ހޯދަން. އެމްޑީޕީން ވައުދުވި މައިގަނޑު ފަސް ވައުދުގެ ތެރެއިން އެންމެ ވައުދެއްވެސް ނުފުދި އެއް ނެތް. މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރެވޭ ފްލެޓް ތަކަކީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކެއް.

13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 22:20

02:56

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް އިސްއިލް ހަނީފް

މިސަރުކާރުން ދަންވަހާ ކަންކަމަށް އާން ބަސް ނުބުނާނަން. ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ނޫނުކޭ ބުނަން ޖެހޭ. މިދާއިރާ އިސްލާޙް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ މި ތިލަފަތަށް ވޯޓެއް ދެއްވަން ޖެހޭ.

13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 21:56

02:49

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރު ހަސަން

މިރާއްޖެ އިސްލާޙްގެ މަގަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެބަޖެހޭ. މިރާއްޖެ މިދާ މިސްރާބަރަށް ދާން ބަލަން ނުތިބެވޭނެ. ޤާނޫނު އަސާސީއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެއްޗެއް ނޫން. އެއީ ރައްޔިތުންގެ އެއްޗެއް. ވަކި ބަޔަކު ކައުންސިލަރުން އައިސްގެން ނޫނީ ތަރައްޤީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދެކެވޭ ބުނާއިރު އެއީ އިޙްލާސްތެރި ކަމަކުންވާ ކަމެއް. މިގައުމު މިއޮތީ އެކެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައި. ކިތަންމެ ގިނައިން ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރިއަސް ރާއްޖެޓީވީ މިރާއްޖޭގައި ހިންގާނެ. ފަސް މިނިޓުން ފަސް މިނިޓުން މިރާއްޖޭގެ ލީޑަރުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަކީ މިރާއްޖެއަށް ލިބޭ ތަރައްޤީ ތޯ؟ މިސަރުކާރުން ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް މިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޖާގަ ދީގެން ނުވާނެ. ބަނދަރު ހަދަނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކްސްއަކުން ހަދާ އެއްޗެއް. މިވެރިކަން ނިމިގެންދާނެ. މިވެރިކަން އައި ގަދަ ފަދަ ބާރާއި މިއަދު އޮތް ހިސާބު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަފެނޭ.

13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 21:49

02:38

ރިޒުނާ ޒަރީރު

ކިނބިދޫ ކައުންސިލްއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މުހައްމަދު ނިޔާޒް

މިކަން ކާމިޔާބުވާން އޮތީ އެކީ އެކަށްޗަކަށްގޮސް އަތާއި އަތް ގުޅާލައިގެން. ރައީސް ޔާމިން ނުވަތަ ޕީޕީއެމް ފެކްޝަންއަށް ވޯޓްދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް. ކަރަންޓްގެ އަގު ބޮޑުވެއްޖެ. ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ވެއްޖެ. މިކަމުން ހެޔޮ މަންފާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެމްޑީޕީއަށް ވޯޓް ދޭން ޖެހޭ. ވަކި ޕާޓީއަށް ވަކި ކުލައަކަށް ނުޖެހި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަން

13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 21:38

02:29

ރިޒުނާ ޒަރީރު

އެމްޑީޕީން ކިނބިދޫގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ

މިއީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކިނބިދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޖަލްސާއެކެވެ.

13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 21:58

ރިޒުނާ ޒަރީރު

RiznaZareer

04:06
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ބީވެގެން ނުދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ.
03:33
ވޯޓްލާ އެންމެން ގޮސް ޖަލަކަށް ނުލެވޭނެ: ރޮޒެއިނާ
03:30
ކަޅު އަނދިރިކޮށް ފެށުނު ވެރިކަމެއް ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމަކީ: ރޮޒައިނާ
03:20
މިއަދު މިގައުމަކީ ވަކި ކުލައެއްގެ ގައުމެއް ނޫން
03:18
ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ހަސަން އަފީފް
02:56
ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް އިސްއިލް ހަނީފް
02:49
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރު ހަސަން
02:38
ކިނބިދޫ ކައުންސިލްއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މުހައްމަދު ނިޔާޒް
02:29
އެމްޑީޕީން ކިނބިދޫގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާ