ފަލަ ސުރުހީ

  • ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުން
  • ފަލަ ސުރުހީ
 
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުން

އިންތިހާބު އިތުރަށް ފަސްކޮށްފި ނަމަ، މަގުމައްޗަށް ނުކުންނާނަން. މިއީ އެންމެ ފަހުން ދޭ ފުރުސަތު. އަޅުގަނޑުމެން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެގެން ޖަލަށް ލިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތް. ކުރިން ވެސް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ބަންދުކުރި. ޝަރުތުކޮށްފައި ދޫކޮށްލުމުން ވެސް ނުކުތިން

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 02:51
Writer Profile Picture
ހުސެން ފިޔާޒް
ފަލަ ސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހްމާނަކީ، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. އިބްރާހިމް ދީދީ 

 

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 02:42