ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުހީ

ޚުލާސާ
  • ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުން
  • ފަލަ ސުރުހީ

6 ފެބުރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 02:42

02:51

ހުސެން ފިޔާޒް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުން

އިންތިހާބު އިތުރަށް ފަސްކޮށްފި ނަމަ، މަގުމައްޗަށް ނުކުންނާނަން. މިއީ އެންމެ ފަހުން ދޭ ފުރުސަތު. އަޅުގަނޑުމެން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެގެން ޖަލަށް ލިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތް. ކުރިން ވެސް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ބަންދުކުރި. ޝަރުތުކޮށްފައި ދޫކޮށްލުމުން ވެސް ނުކުތިން

5 ފެބުރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 22:03

02:42

ހުސެން ފިޔާޒް

ފަލަ ސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހްމާނަކީ، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. އިބްރާހިމް ދީދީ 

 

5 ފެބުރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 21:42

ހުސެން ފިޔާޒް

hussainfiyaz

694
02:51
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުން
02:42
ފަލަ ސުރުހީ