ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ވަގުތުން

ފަލަ ސުރުހީ

987

ޚުލާސާ

  • ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުން
  • ފަލަ ސުރުހީ

6 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 02:42

02:51

ހުސެން ފިޔާޒް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުން

އިންތިހާބު އިތުރަށް ފަސްކޮށްފި ނަމަ، މަގުމައްޗަށް ނުކުންނާނަން. މިއީ އެންމެ ފަހުން ދޭ ފުރުސަތު. އަޅުގަނޑުމެން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެގެން ޖަލަށް ލިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތް. ކުރިން ވެސް މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ބަންދުކުރި. ޝަރުތުކޮށްފައި ދޫކޮށްލުމުން ވެސް ނުކުތިން

5 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 22:03

02:42

ހުސެން ފިޔާޒް

ފަލަ ސުރުހީ

މިރޭގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގެ މެހްމާނަކީ، އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. އިބްރާހިމް ދީދީ 

 

5 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 21:42

ހުސެން ފިޔާޒް

hussainfiyaz

02:51
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުން
02:42
ފަލަ ސުރުހީ