ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދު

0

Articles

 

0

Article Views

 

Follow

ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދަކީ ހިންގުންތެރި ނާޒިރެކެވެ. ކުޅަދާނަ މުމައްސިލެކެވެ. ޅެންވެރިކަމުގެ ޝަރަފުވެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފައިވި ޅެންވެރިއެކެވެ. ބޮޑުއަކުރުކުރުމުގެ ފަންނުގައި އެންމެވިދާ ކެލިގްރާފަރެެކެވެ. ހަމައެހެންމެ އިންސާނީ އިހުސާސީ ހަވާދެއްގެ ރަހަތައް އެކުލެވިފައިވި އަސަރުގަދަ ވާހަކަތަކެއް ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތެރިއެކެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

އެންމެ މަގުބޫލް ލިޔުންތައް