raajjemv logo
ލާމަރުކަޒީ ރަށްވެހި ފަތިސް
ލާމަރުކަޒީ ރަށްވެހި ފަތިސް
 
ނިމިދިޔަ ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމަކީ މިއަދު މިފެންނަ ރަށްވެހި މިސާލީ ފަތިހުގެ ދިމާ އިދިކޮޅު
 
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ފަރިތަ ބޭފުޅުން
ރާއްޖެ އެމްވީ
3,913
ކ. މާލެ |
19 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހުކުރު 13:38
ރަށްވެހި ފަތިސް ކެންޑިޑޭޓުންނާއި، ކެންޕެއިން ޓީމުތަކާއެކު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޞާލިހު އާއި ރައީސް ނަޝީދު
ރާއްޖެއެމްވީ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ކުލަޖައްސައިގެން، ޑިމޮކްރަސީގެ ހަން ދިމާ އިދިކޮޅަށް ދެމި ވެރިކަމެއް މިދާކަށް ދުވަހު ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ކުރިއެވެ. އޭރު ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މަޖިލިސް ރައީސްގެ ބާރުއޮތީ ލާހައްދުގައި ކޯދުލާ އުތުރި އަރާފައެވެ.

އޭރު މަޖިލިސް ތަޅުމުން މެމްބަރުން ނެރެ ފާރުމަތިން އުކާލަނީ މުލައްދަނޑިއަށް ގޮއްމަސް އެރުވި ފައުޖީންގެ މޫޑު އެ ދުވަހަކު ހުރި ގޮތަކަށެވެ. ހިތްޕުޅާވާ ވަރަށް ތަޅުން ސާފުވީމާ، ކެރިކުޅަދާނަ ވިނަމަ ރިޔާސަތައް ވެޑުވެން ވަޑައިގަތީހީ، ހައިބަތައް ވުރެ މަތިން ފަހަތަށް ބުރުއުކަމުން ގޮސް، ފަހުބުރު އަދި މާމަތިން އައިސް ގޮނޑިމެދަށް "ޕަޗަސް" ލާފައި މަލަރުވާ ގޮތަށް ވެސް ކަންނޭނގެއެވެ. އޭރު ކަންތައް ހުރީ މިއަށްވުރެ ވެސް އެތައް ދަރަޖައެއް މަތީގައޭ ބުނާވަރުގެ މަންޒަރު ދިޔައީ ފެންނަމުންނެވެ. އެއީ އޭރުގެ މަޖިލިސް ރައީސްއެވެ.

ދެންހުންނެވީ އޭރުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. އާރާބާރު ދެއްކެވުމުގައި ވެރިކަމަކީ ރެސްލިން ނަމަ އެއީ އަންޑަރޓޭކަރއެވެ. ފުޓްބޯޅަ ނަމަ މެސީއެވެ. ބޮލީވުޑް ނަމަ އަޖޭ ފަދަ ބުނާހާ އާޓު ބޮޑު، ފާޓު ފުޅާކަން ދިޔައީ ދައްކަމުންނެވެ.

100 މީހުން ހަމަނުވާ ރަށަކަށް ވަޑައިގަތަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ގަތްވެއްގެ ފަހަތަށް ރައްޔިތުން ޖައްސައެވެ. އެކަމަކު އެރަށަށް ވަޑައިގަތީ އެރައްޔިތުންނާ އެކު ޖަލްސާ ކުރެއްވުމަށެއެވެ. އެހެން ވިޔަސް އޮތިއްޔާ އޮތް އުޅަނދެއްގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ކުލައަކުން ޔުނިފޯމް އަޅުވައިގެން އެރުވުނު ވަރަކަށް އެރަށަކަށް އިސްވެ އަރުވަނީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނެއެވެ. މުޑިޖަހާ ވާދަމާ، ދާޖަހާ އެތައް ގޮތަކުން އިންވަކިކުރުމަށް ފަހު، "ދަގަތްފާނު ދޮރެއް" ބަހައްޓަވެ. ހަމައެކަނި އެދޮރުން މީހުން ވައްދަނީ އެއްވެސް ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ނެތްކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ނަމުގައެވެ. ބޭނުމަކީ ހަތިޔާރު ހޯދުމެއް ނޫނެއެވެ. ބޭނުމަކީ އިދިކޮޅު ޚިޔާލެއް، ނުރުހުމުގެ ޝުޢޫރެއް ދެކަފި ފިކުރެއް އެއްވެސް ރައްޔިތެއްގެ ހިތުގައި އޮތަނުދީ ބިރުވެެރިކަން ޢާންމުކޮށްގެން ވެރިކަން ކުރުމެވެ.

އެންމެންނަށް ބިރުދައްކަން، ނުކުރާކަށް ވަކި ކަމެއް ނެތެއެވެ. ވަޑައިގަންނަވާ އިރު، ދެފަރާތުގައި، ދެބާސްކީލައިން ހަތިޔާރު ބަރުކޮށްގެން، މެޔަށް ފުޅިމަދު އަރުވައިގެން ބަޔަކު އަތުރާފައި ތިިބެއެވެ. އެމީހުންގެ ހެލިފެލިވުމާއި ހަރަކާތްތައް ހުންނަނީ ވެސް އިންސާނުންގެ ގޮތްތަކާ ދުރު، "ލަކުޑިއްޔަތާ" ގާތް، އެހާމެ ޓަރމިނޭޓަރ ވަންތަ ގޮތަކަށެވެ.

މިކަން މިހެން ބަޔަކު ކުރިޔަސް ރައްޔިތެއްގެ އަރުގައި މިނިވަން ކަމުގެ ރަހަ ހިނގާފައި އޮތުމަކީ އަދި މާބޮޑު، ފިސާރި އެހެން ކަމެކެވެ. އެއްފަހަރު މިނިވަންވެ ގަތުމުން ދެން ދައްކާ ބިރަކުން ކުރީގެ އަޅުވެތި ކަމަށް އެމީހުނެއް ނުގެންދެވެއެވެ. ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް ފިއްތާލެވިދާނެއެވެ. އެވަގުތުކޮޅު ވެސް ފިތިގެން އެތިބެނީ ފަހުން ފުއްޕާލުމަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އެރައްޔިތުން ޖަމާކުރުމަށް ޓަކައެވެ. މިކަން ފަހުމު ނުވިއަތީވެ އެބަޔަކު މިއަދު އެތިބީ އެކުގައި މޮއްސުން ގޮސް ސޮއްސައިގެން ދިޔަހިސާބު ވެސް ނޭނގޭހާ އަޑީގައެވެ.

މިވާހަކަ ހަނދާނަށް މިއައީ، ދެއްކި ވާހަކައިގެ އަނެއްކޮޅު އަމުދުން މިދުވަސްވަރު މާގިނައިން ފެންނާތީއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރައްވެހިފަތިސް ކެމްޕޭނުގައި ގައުމުގެ ރައީސް އާއި މަޖިލިސް ރައީސް މިހާރު ވަރަށް ގިނައިން އެބަފެނެއެވެ.

މިދެބޭފުޅުން ނިސްބަތްވަނީ ވެސް ކުރީގެ ދެވެރިން ފަދައިން އެއްޕާޓީ އަށެއެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީއެވެ. ވެރިކަން އެކަންޏެއް ނޫނެއެވެ. މަޖިލިސްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވެސް އެމްޑީޕީއަށް އޮތީ ފިސާރި ފުޅާކޮށެވެ. އެހެން ވިޔަސް އޭރުގެ ގޮތްގަނޑު މިހާރަކު ނެތެވެ. އޮތް ތަފާތަކީ މީ އެހެން މުޑުވަކަކުން އެހެން ބާވަތެއްގެ ގޮވާމެއް ކުރާ ތަފާތު ވިސްނުމަކަށް ވާކަމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމާއި އެއުރެންގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުން ލާމަރުކަޒީ ހިންގުމަކީ، އެމްޑީޕީގެ ކުރިއަކުން ދެނެތިބެ ދެއްކި އަދި އަޑުއެހި ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. އިންސާނީ ހައްގާއި ގަދަރާއި ކަރާމާތް ހަމަހަމަ ކަމާއި އިންސާފާއި ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ދަންނަ ބަސްތަކެއް ވެސް ނުމެ ނޫންމެއެވެ.

މިކިޔާލި ލިސްޓަކީ އެމްޑީޕީން ގެންގުޅޭ ލިސްޓެކެވެ. ލާމަރުކަޒީ ހިންގުމަކީ އެ ލިސްޓްގެ އައިޓަމެކެވެ. ގާނޫނީ ބާރާއެކު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ހިންގުން ފަށައިގަނެވެން މިދަނީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. އެސަބަބައްޓަކާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލާމަރުކަޒީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޅ. ހިންނަވަރު ނޫރާނީއާގޭ އިބްރާހިމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙް އެހުންނެވީ ރައީސް ނަޝީދާ އެކު އެކަމުގައެވެ. ވައުދު ފުއްދުމާ އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޛު ވީވަރާއި ނުވާ މިންވަރާއި ކުރިއަށް އޮތްބައި އަޅާ ކަނޑާ، ރަނުން ރަނަށް ހިސާބުކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާޖިބަކީ ތަންފީޛު ކުރެއްވުމެވެ. އެކަމުގައި، އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ފަރިތަ ބޭފުޅުނެވެ. ރައީސް ޞާލިޙް އާއި ރައީސް ނަޝީދު އެކުގައި މިހާރު ކުރިއަށް އެ ގެންދަވާ ރަށްވެހި ފަތިހުގެ މަސައްކަތަކީ އެހެން އެންމެނަށް ހުރި މިސާލެކެވެ. ކެންޑިޑޭޓުންނާ އެކު އެގޮތަށް މަަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ލީޑަރުންގެ އަތުގައި ބާރު އޮތަސް ޑެލިވަރއެއް ނުކުރެވޭނެވެ. އެގޮތުން ނިމިދިޔަ ވެރިކަމަކީ މިއަދު މިފެންނަ ރަށްވެހި މިސާލީ ފަތިހުގެ ދިމާ އިދިކޮޅެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް