raajjemv logo
ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ނަޖާހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
 
ނަޖާހު ކުޅަ މިބޮޑު ފާފައިން ތައުބާވުމަށް، ވިދިވިދިގެން ދެ މަސްދުވަހު ރޯދަ ހިނފުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވޭ
 
މަރުގެ ދިޔަ ހޯދަން ޝީރީންގެ ވާރިޘުންނަށް ދަށު ކޯޓުގައި ދައުވާ ކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވޭ
 
ޝީރީން މަރާލާފައި ވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު
ނާފިއު ރަޝީދު
2,377
ކ. މާލެ |
18 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޯމަ 21:11
މަރިޔަމް ޝީރީން (ވ) އަދި އޭނާ މަރާލި ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ނަޖާހު (ކ) - ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ
ސޯޝަލް މީޑިއާ

މާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މަރިޔަމް ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ އޭރުގެ ލޯބިވެރިޔާ މުހައްމަދު ނަޖާހު، 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހައިކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިއެވެ.

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ހިނގި މި ލާއިންސާނީ އަމަލުގެ ސަބަބުން ނަޖާހު 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައި ވަނީ ނަޖާހު އަމިއްލަ އަށެވެ.

ނަޖާހުގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އެ މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފަށަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

ޝިރީން މަރުގެ މައްސަލާގައި ނަޖާހުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ގަސްތުގައި މީހަކު މެރިކަމުގެ ކުށް ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމުމުން އެމައްސަލަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަނީ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން އޭރު ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިމައްސަލާގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަޠުޢީ ޤަރީނާތަކުން ޤަތުލު ޝުބުހު ޢަމުދުގެ ކުށް (ޤަޞްދުމަރާއި ވައްތަރުގެ މަރު) ޝަރީއަތަށް ސާބިތު ވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިކުށުގެ ތައުޒީރީ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، ނަޖާހު 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށާއި، ޝީރީންގެ ވާރިޘުންގެ ފަރާތުން މަރުގެ ދިޔަ މަޢާފް ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ޝިރީންގެ މަރުގެ ދިޔައަކީ ނަޖާހުގެ ޢާޤިލާއިން ނުވަތަ ނަޖާހު އަމިއްލައަށް ދޭން އޮތް ދިޔައެއްކަމާއި، އެދިޔަ ލިބިގަތުމަށް ޝިރީންގެ ވާރިޘުންނަށް ދަށު ކޯޓުގައި ދައުވާ ކުރުމުގެ ހައްޤު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހައިކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޝީރީންގެ މަރުގެ ކައްފާރާގެ ގޮތުގައި ވިދިވިދިގެން ހަނދުމަހުގެ ދެ މަސްދުވަހު ރޯދަ ހިފުމަކީ، ނަޖާހު ކުޅަ މިބޮޑު ފާފައިން ތައުބާވުމަށް އޮތް މަގެއްކަމަށްވާތީ، އެކަމަށް ނަޖާހުއަށް ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަމަށެވެ.

ޝީރީންގެ ހަށިގަނޑު އެއްލާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާތާ ތިންދުވަސްވީ ފަހުންނެވެ. އޭނާ ގެއްލުމާއި ހަމައަށްވެސް އުޅެމުންދިޔައީ ނަޖާހްއާއިއެކު އެއްތަނެއްގައިކަމަށް ބުނެ މި މައްސަލައިގަ ބައެއް މީހުން ހެކިބަސްވެސް ދީފައިވެއެވެ. އެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ވަނީ ޝީރީން މަރާލުމަށްފަހު ފޮއްޓަކަށް ލައިިގެން ކާރެއްގައި ނަޖާހު ގެންގޮސް އެއްލާލިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ފޮށި ހިފައިގެން ނަޖާހު މަގުމަތިން ފެންނަ ވީޑިއޯވެސް ފުލުހުން ވަނީ ދައްކާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް