އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ބީއެމްއެލް ކާޑް ލިމިޓް

ކާޑުތަކުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މުއާމަލާތްކުރެވޭނެ އަދަދަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން: ބީއެމްއެލް

  • ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކޮންމެ ކާޑަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 750 ޑޮލަރު ބޭނުން ކުރެވޭނެ
  • ރާއްޖޭގައި ހުރެގެން ކުރާ ބޭރުގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ކާޑަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 250 ޑޮލަރު
  • އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އިން މިޚިދުމަތަކަށް އެދެވޭނެ

ކ. މާލެ | 10 ޖެނުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 15:17 | 2,486

ބީއެމްއެލް ކާޑުތަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ އަދަދުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި - ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކާޑުތަކުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މުއާމަލާތްކުރެވޭނެ އަދަދަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭންކުން ރަސްމީކޮށް މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބީއެމްއެލްގެ މެނޭޖަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ ބޭންކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އަބަދުވެސް ކަސްޓަމަރުންނާ ހިއްސާކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ޕްރެސް ރިލީޒްއަކީ ބީއެލްއެމްގެ ރަސްމީ ބަހެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކާޑަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ އަދަދުތަކެއް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ކާޑަކުން ބޭނުން ކުރެވޭނީ 750 ޑޮލަރެވެ. ރާއްޖޭގައި ނަމަ ކާޑުތަކުން އޮންލައިންކޮށް ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނީ ކާޑަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް 250 ޑޮލަރެވެ.

މިއީ ޑޮލަރުގެ ލިކިއުޑިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ޑޮލަރުގެ އަދަދު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މުދާ އެތެރެކުރުމަށާއި އަދި ހަމައެހެންމެ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތާއި ތައުލީމް ހޯދުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ވެސް މަޖުބޫރު އެހެނަސް ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހުނު ފިޔަވަޅެއްކަމުގައި ބޭންކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މިއަދަދުތައް ކަނޑައެޅިފައި މިވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ކާޑުން ކުރާ ބޭރުގެ މުއާމަލާތްތަކަށެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ޑެބިޓް ކާޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޑޮލަރު އެކައުންޓުން ކަސްޓަމަރުންކުރާ މުއާމަލާތްތައް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ގޮތުން ދުވާލަކަށް 3000 ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެއެވެ.

ކާޑުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތުގެ އަދަދު ދަށްކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ބޭސްފަރުވާ އާއި ތައުލީމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ފައިސާދެއްކުމަށް ވަގުތީ ލިމިޓެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މި ގޮތަށް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް އެކަމަކާ ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް ބޭންކަށް ފޮނުވައިގެން އެޚިދުމަތަށް ލިބުމަށް ބޭންކުން މިހާރުވަނީ މަގުފަހިކޮށްދީފައެވެ.

އެގޮތުން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ ސަރވިސް ޓައިޕް މެނޫގައި ހިމެނޭ 'ޓެމްޕޮރަރީ ކާޑް ލިމިޓް' ހިޔާރުކުރުމަށްފަހު ވީސާގެ ކޮޕީއަކާއެކު ބޭންކަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށާއި، ލިބޭ ހުށަހެޅުން 24 ގަޑިއިރުތެރޭ ޕްރޮސެސްކުރުމަށްފަހު، ލިމިޓް ހަމަޖެހުމުން ބޭންކުން ކަސްޓަމަރަށް އަންގާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އަދި ހަމައެހެންމެ މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ކޮލެޖް، ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ޓީޓީ މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ޓީީޓީ ފޮނުވޭނެއެވެ.

ބޭންކުން ބުނެފައިވަނީ މި ބަދަލާ ގުޅިގެން ބޭންކުގެ 95 އިންސައްތަ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކަމުގެ އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިއީ މިވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ބޭންކުން ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހުނު ވަގުތީ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށާއި، ހާލަތު ބަދަލުވުމާއެކު ބޭންކުން މި ނިންމުން ރުޖޫއު ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ބޭންކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.