raajjemv logo
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާތައް
އޭވިއޭޝަން ކޮމާންޑުން ކަނޑާލި އަށް މީހަކަށް ވަޒީފާދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި
 
ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ހުކުމުގައިވޭ
 
ނަމަވެސް އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ އަމަލަކީ ކޮބައިކަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ބުނެދެވިފައެއް ނުވޭ
 
އެ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ބުނެ
އަމަން ހަލީމް
11,271
25 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 22:01
ކ. މާލެ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހެއްގެ ތެރެއިން [ފައިލް ފޮޓޯ]
މުހައްމަދު ފަޒީން

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އަށް މީހެއްގެ ވަޒީފާ އިޔާދަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަށް މީހުން އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް، އެމްއެންޑީއެފް އަދި ފުލުހުން ދީފައިވާ ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އޭރު ބުނެފައިވެއެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހުން މި މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށައެޅުމުން، ޓްރައިބިއުނަލްއިން 29 ނޮވެމްބަރު 2015 ގައި ނިންމީ އެ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނާ ޙިލާފަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިޔާދާކުރުމަށާއި، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބެންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް އަންގާ އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ނިންމުމުގައި އިޖުރާއީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައިވާއިރު، އެ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރިއެވެ. އެގޮތުން ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފަރާތްތަކުން ހިންގި ގައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަޒީފާއެއްގައި ހުންނަ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލޭފަދަ އަމަލެއް ކޮމިޝަނަށް ބުނެދެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުގައިވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޓްރައިބިއުނަލްއިން ނިންމި ނިންމުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން އެ ކޯޓުން ވަނީ ވަޒިފާ އިޔާދަކޮށްދޭން އޮތް ބައި ބާތިލުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ފައިސާ، އެ ހުކުމްކުރި ތާރީހުން (10 އޮކްޓޫބަރު 2018) ފެށިގެން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކުރިއެވެ.

ވަޒީފާ އިޔާދަކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ބައި ބާތިލުކުރަން ނިންމި ސަބަބާއި ގުޅިގެން ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ވަނީ، މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އިތުބާރު ގެއްލިގެން ކަމުގައިވާތީ، ވަޒީފާގައި ބެހެއްޓުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު ހުރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ ޙިލާފަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުގެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުންވެސް ވަނީ އިއްތިފާގުވެފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގައި ވަނީ، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ގެއްލެންޖެހޭފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަން ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަވެފައި ނުވާ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައި އޮތީ ކޮން މައުލޫމާތެއްކަން އެނގެން ނެތްކަމަށްވެސް ހުކުމުގައިވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ބެންޗުގައި އިންނެވި ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫންގެ ރައުޔުގައި ވަނީ، މި މައްސަލައިގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އަދުލުވެރިކަމެއް ގާއިމުކުރެމެއް ނެތި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަރާތްތަކުގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޝުޖޫންގެ ރައުޔަށް މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ބެންޗުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްޒާ ޒާހިރު އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު ވަނީ ތާއީދުކުރައްވާފައެވެ.

ވަޒީފާ އިޔާދަކޮށްދޭން ހުކުމްކުރި ނަމަވެސް، ބަދަލު ނަގައިދިނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ވަނީ، މި މައްސަލަ ހިނގާފައިވާތާ ފަސް އަހަރުވެފައި ވުމުން، ބަދަލު ނަގާދެވިދާނެ މިންވަރާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލައިގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދޭނެ އަދުލުވެރި އަދަދެއް ކަނޑައަޅާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން ނުވަތު ޝަރުއީ ކޯޓަކުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން އެ މައްސަލައިގައި ބަދަލުގެ އަދަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެއީ ނިހާއީ ހުކުމެއް ކަމަށާއި، އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތަތީ އެއީ އަދުލުވެރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށައަޅައިފިނަމަ، އެކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ހުކުމުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
29%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
57%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް