ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ގައުމީ ދުވަހުގެ ހިތާބު

މިއަދު ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ގައުމިއްޔަތައްޓަކައި ކެރިގެން ނިކުންނާނެ ދަރިންތަކެއް ތިބުން: ރައީސް

  • ޤާނޫނު އަސާސީގައިވެސް ވަކި ތާރިހެއްގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާން ކުރާ ހަމައެކަނި ދުވަހަކީވެސް ޤައުމީ ދުވަސް
  • ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ގަދަރެއް ދެވިފައިވާ ދުވަހަކީ ގައުމީ ދުވަސް
  • މަތިވެރި ބަތަލުންނަށް ދުޢާ ކުރުމަކީ މިފަދަ މަތިވެރި މުނާސަބަތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ގައުމީ ވާޖިބެއް

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 10:32 | 2,151

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް - ރައީސް އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 77 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ގައުމިއްޔަތައްޓަކައި ކެރިގެން ނިކުންނާނެ ދަރިންތަކެއް ތިބުން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ގައުމާ މުޙާތަބު ކުރައްވާ ވާހަކަދައްވަމުން ރައީސް ސޯލިޙް ވިދާޅުވީ އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ދިވެހި ގައުމަށްޓަކައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގައި ފުރާނައާ އި ލެއިން ގުރުބާންވާން އޮތް ސަލާމަތީ ފައުޖެއް މި ގައުމުގައި އޮތުން ކަމަށާއި މިއީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް އެކަމާއި ފަޚްރުވެރިވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ހަޔާތުގެ އެކި ދުވަސްވަރު ދިވެހިންގެ މިނިވަން ކަމަށްޓަކައި ގައުމީ ޖިހާދުގައި ގުރުބާންވި އެންމެހާ ބަތަލުންގެ ހަނދާންތައް އައުކޮށް އެ މަތިވެރި ބަތަލުންނަށް ދުޢާ ކުރުމަކީ މިފަދަ މަތިވެރި މުނާސަބަތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އަދާ ކުރަންޖެހޭ ގައުމީ ވާޖިބެއް ކަމަށް ރައީސް ސޯލިޙް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ހިތާބުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ގަދަރެއް ދެވިފައިވާ ދުވަހަކީ ގައުމީ ދުވަސް ކަމަށާއި ޤާނޫނު އަސާސީގައިވެސް ވަކި ތާރިހެއްގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާން ކުރާ ހަމައެކަނި ދުވަހަކީ ވެސް ޤައުމީ ދުވަސް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤައުމީ ދުވަހަށް މިހާ މަތިވެރި ދަރަޖައެއް ދެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން, އަމިއްލަވަންތަ ކަމަށް އެންމެ މަތިވެރި ނަސްރެއް ލިބިފައިވަނީ އެދުވަހު ކަމަށްވެފައި ޕޯޗުގީޒުން ރާއްޖެ އަޅުވެރިކޮށްގެން އަންނަތާ 15 އަހަރާއި 6 މަސްވެފައި ވަނިކޮށް އުތީމް ތިން ބެއިންގެ ގައުމީ ޖިހާދުގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު ރާއްޖެ މިނިވަންކުރެއްވި ދުވަސް.

~ ~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް

ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ މައިތަނބުތައް ކަމުގައިވާ، އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިންގެ ބަހާއި، ދިވެހިންގެ ސަޤާފަތް ނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ވާޖިބެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަނދާން އައު ކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި އެކަން ކުރެވޭނީ މިހާރުގެ ޅަދަރިންނާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކުގައި، ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތަކަށް ޚާއްޞަ ލޯތްބަކާއި ޤަދަރެއް އުފެއްދިގެންކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެގޮތަށް ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް އޮތް ޤައުމީ ޒިންމާ އެއް ކަމަށް މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަބީޢުލްއައްވަލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ އެ ދުވަހަކީ ޕޯޗުގީޒުން ރާއްޖެ އަޅުވެތިކޮށްގެން އުޅެމުން ދިޔަތާ 15 އަހަރާއި 6 މަސްވެފައި ވަނިކޮށް، އުތީމު ތިން ބެއިންގެ ޤައުމީ ޖިހާދުގައި، ބޮޑުތަކުރުފާނު ރާއްޖެ މިނިވަން ކުރެއްވި ދުވަސް ކަމުގައިވާތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.