ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ގާނޫނު

ޓްރެފިކް ޖޫރިމަނާގެ ބަދަލުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް ކުރަން އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު މީރާއަށް ދެނީ

  • ކަނޑައަޅާ ދުވެއްޔަށް ވުރެ ބާރަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެއް
  • ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަމަ 500 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ
  • ޚިލާފުވާ ފަރާތެއްގެ އުޅަނދެއް ހިފަހައްޓައިފިނަމަ، އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 13 އޯގަސްޓް 2020 | ބުރާސްފަތި 15:32 | 27,995

މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރިއިރު މަގުމަތީގައި މަނާ ވަގުތުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ބަލާ ފުލުހުން ނަން ނޯޓް ކުރަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު -/10,000ރ. އަށް ވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޖޫރިމަނާގެ ބަދަލުގައި، އެ މީހަކު މުޖްތަމައަށް ފައިދާ ކުރަނިވިކަމެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކުރުމަށް ނެރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ޝަރީއަތަށް ހުށައެޅުމުގެ ބާރު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ކޮމިޓީން ހުށައަޅައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނެރެފައިވާރިޕޯޓުގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. ކޮމިޓީން ވަނީ ޖޫރިމަނާ އާ ގުޅިގެން ހުށައެޅޭ ޝަކުވާއާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ މާއްދާގެ ދަށަށް އަކުރެއް އިތުރު ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ހުށައަޅާފައިވަނީ ޖޫރިމަނާގެ ޢަދަދު -/10,000ރ. އަށް ވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޖޫރިމަނާގެ ބަދަލުގައި، އެ މީހަކު މުޖްތަމައަށް ފައިދާ ކުރަނިވިކަމެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ކުރުމަށް ނެރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި ޝަރީއަތަށް ހުށައެޅުމުގެ ބާރު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާގޮތަށް ހެދުމަށެވެ.

މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ދުވެއްޔަށް ވުރެ ބާރަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި ޚިލާފުވާ ފަރާތެއްގެ އުޅަނދެއް ހިފަހައްޓައިފިނަމަ، އެފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަމަ 500 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު އެކަން ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ވާނެގޮތް ބުނެދީ ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައިވާއިރު ދެވަނަ ފަހަރަށްނަމަ 750 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު އެ އުޅަނދު ދުއްވިމީހާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް 48 ގަޑިއިރަށް ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. އަދި 48 (ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ލައިސަންސް ހިފަހައްޓަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެ މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުގައި ހުށައަޅާފައިވެއެވެ. ތިން ފަހަރަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް 1000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރުމާ އެކު، އެ ފަރާތެއް ދުއްވާ އުޅަނދު، 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އުޅަނދު ދުއްވައިގެން މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން، އެ އުޅަނދު ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ ދަށުން ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލުމުގެ އިތުރުން، ހަށިގަނޑަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަށް ބަލައި އެ އުޅަނދު ދުއްވިމީހާގެ ލައިސަންސް 6 މަސް ދުވަހާއި 5 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިފެހެއްޓިދާނެ ގޮތަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.