ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 20:41
ވިލަޑިމިރް ކްލިޓްޗްކޯ އަކީ އެވަރެސްޓް ފަރުބަދަ ކަމަށް އޭނާ ބުނޭ
ވިލަޑިމިރް ކްލިޓްޗްކޯ އަކީ އެވަރެސްޓް ފަރުބަދަ ކަމަށް އޭނާ ބުނޭ
އޭއެފްޕީ
ހެވީވެއިޓް ބޮކްސިން
އަހަންނާއި ކުރިމަތިލުމަކީ އެވަރެސްޓް ފަރުބަދައާ ކުރިމަތިލުން: ކްލިޓްޗްކޯ
ލައްކައަކާއި ގާތަށް މީހުން ވަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރޭ
ތާރީޚީ މެޗަކަށްވާނެ

ހެވީ ވެއިޓް ބޮކްސިން މެޗެއްގައި އޭނާއާ ކުރިމަތިލުމަކީ އެވަރެސްޓް ފަރުބަދައާ ކުރިމަތިލުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށްބުނެ އެންތަނީ ޖޯޝުއާއަށް ވިލަޑިމިރް ކްލިޓްޗްކޯ އިންޒާރުކޮށްފިއެވެ.

 

ނޮވެމްބަރު 2015 ގައި ޓައިސަން ފިއުރީގައި ހެވީވެއިޓް ޓައިޓަލް ގެއްލިފައިވާ ޔުކްރެއިންގެ 41 އަހަރުގެ ކްލިޓްޗްކޯ އައިބީއެފް އާ ޑަބްލިއުބީއޭ އަދި ޑަބްލިއުބީއޯ ޓައިޓަލްގައި ބްރިޓައިންގެ ޖޯޝުއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެއެވެ.

 

ޓައިސަން ފިއުރީގައި ކްލިޓްޗްކޯގެ ބައްޔަކީ ފާއިތުވެދިޔަ 11 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ޖޯޝުއާ އާ ކްލިޓްޗްކޯގެ ކުރިމަތިލުމަކީ އޭނާއަށް ވަރަށް މުހިއްމު މެޗެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ.

 

"މިމެޗަކީ އަހަރެންގެ ކެރިއަރުގައި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ އެންމެ މުހިތްމު މެޗު،" ކްލިޓްޗްކޯ ބުންޏެވެ.

 

ހެވީ ވެއިޓް ބޮކްސިން މިމެޗަކީ ޖޯޝުއާއަށް އެވަރެސްތް ފަރުބަދައަށް އެރުން ކަހަލަކަމެއް ކަމަށާއި މުޅި އަހަރު ދުވަސް ހޭދަކޮށްގެން އެވަރެސްޓް ފަރުބަދައަށް އަރަން އުޅުނަސް އެކަން ވާފަހަރާއި ނުވާ ފަހަރު އަންނާނެ ކަމަށް ކްލިޓްޗްކޯ ބުންޏެވެ.

 

އެވަރެސްޓް ފަރުބަދައަށް އެރުނަސް ނޭރުނަސް އެފަރުބަދަ އެތަނުގައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި ހަމައެގޮތަށް އޭނާވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ކްލިޓްޗްކޯ ބުންޏެވެ.

 

ދެހާސް ސާދަ ވަނަ އަހަރު ކްލިޓްޗްކޯ ހިންގާ ޓްރައިނިން ކޭމްޕަކަށްދިޔަ ޖޯޝުއާ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ބޮކްސިން ތަޅަންފަށާފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

 

މިހާތަނަށް ހެވީ ވެއިޓް ބޮކްސިންގައި ޖޯޝުއާ ވަނީ ބަލިނުވެ 18 މެޗު ހަމަކޮށްފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން 64 މެޗުން މޮޅުވެ، 53 ނޮކައުޓް ހަދާފައިވާ ކްލިޓްޗްކޯއަށް އެންމެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތި ލުމަކަށްވާނީ މިފަހަރުގެ މެޗެވެ. 

 

އިނގިރޭސިވިލާތިގެ ވެމްބްލީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ މި މެޗަކީ 90000 ހާސް މީހުންން ވަންނާނެ ކަމަށް ބަލައިގެން އިންތިޒާމްކުރާ މެޗެކެވެ. އެގޮތަށް ވެއްޖެނަމަ 1939 އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބަލަންވަން ބޮކްސިން މެޗުގެ ރިކޯޑް ނިމުމަކަށްއ އަންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް