ރައީސް ނަޝީދުގެ ތައުރީފު މައުމޫނާއަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މައިމޫނާއަށް ތައުރީފު ކުރައްވައިފި
 
ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށް
 
ޖާބިރު ވަނީ މައިމޫނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފަ
ކ. މާލެ |
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު: އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިދީފައިވޭ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ (އެޗްޕީއޭ) ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރަށް ތައުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ މަގާމަކީ، އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މައުމޫނާއަށް ތައުރީފު ކުރެއްވީ، އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރެއްވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، މައިމޫނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދެއްކުވެމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިއީ އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ގާނޫނެއްވެސް ނޫން، މިއީ އޮންނަންޖެހޭ ގާނޫނެއްވެސް ނޫން. މިފަދަ ބާރެއް އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ދީގެންވެސް ނުވާނެ. އެވިދާޅުވިހެން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންތައްތައް ކުރާ މަޖިލިސް މިއީ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތަމްސީލްކުރަން އަޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް އައިސް މިތިބީ. ކީއްވެގެންތޯ މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ނުހޯދީ (އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމުގައި). މިމަޖިލީހުގެ ބަސް ހޯދޭނެ. މިމަޖިލިސް ދިޔައީ ވެބް ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ވެސް ހިންގަމުން. މިމަޖިލީހަށް (އެޗްޕީއޭއިން) ސިޓީއެއްވެސް ފޮނުވާފައެއް ނެތް. މިމަޖިލީހުގެ ބަހެއް ނުހޯދާ. މިރާއްޖެ ލޮކްޑައުންކޮށް، ބިލިއަނަކަށްވުރެ މައްޗަށް ޚަރަދުކޮށް، އެޚަރަދުތައް ކުރިގޮތްވެސް އެނގެނީކީވެސް ނޫން. މީގެންވެސް ބައެއް މީހުން މުއްސަނދި ވެއްޖެކަމުގެ ހަބަރުތައް ރައްޔިތުން އެބަބުނޭ. ރައްޔިތުން ތިބިހާލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިހުސާސްވޭތޯ. މިއަނިޔާދިން މައިމޫނާ ވަގުތުން ވަގުތަށް ހައްޔަރު ހައްޔަރު ކުރަންޖެހޭ،
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު

ޖާބިރުގެ އެވާހަކަތައް މެދުކަނޑާލައްވައި، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައުމޫނާ އަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މައިމޫނާގެ ހިދްމަތްތަކާއި އެބޭފުޅާ ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ހާއްސަކޮށް، މި ރޯގާ (ކޮވިޑް-19)ގެ ތެރޭގައި އެބޭފުޅާގެ ސާބިތުކަމާއި ހަރުދަނާކަމާ، އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހުމާއެކީގައި އިރުޝަދުތައް ދެއްވަމުން ގެންދެވިގޮތް އެއީ އަޅުގަނޑު ހިތުން މެމްބަރު ވެސް އަދި މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް، އެބޭފުޅާއަށް ޝުކުރުވެރިވާނެ ކަމެއް،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ނުވަތަ މުޅި ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމަށް ބައެއް މެމްބަރުން އެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މާރޗު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި އިއުލާން ކުރީ މާރޗު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭރު އިއުލާން ކުރި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ އެކި ފަހަރުމަތިން އިތުރުކޮށް، މިހާރު އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހަައްދު ފުރަބަންދު ކުރީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 2336 މީހެކެވެ. މި ބަލިން 1927 މީހަކު ރަނގަޅު ވެފައިވާއިރު، މިހާރު ފަރުވާ ދެމުންދަނީ 396 މީހަކަށެވެ. މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މަރުވެފައިވަނީ، 8 މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
75%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
25%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
1 ޖުލައި 2020 | ބުދަ 09:44
އަލީ
ވަރަށް މަޖާ
raajjemv logo

All rights reserved