ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 00:21
ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް
ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
މާލޭ ލީގު
ތިން ޕޮއިންޓް ލިބުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެއްޖެ: ނިޒާމްބެ
ހޫނުގައި ކުޅެންޖެހުމުން އެ އުނދަގޫ ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވި: ނިޒާމްބެ
ޔޫވީން ކުޅުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަތަށް ސަމާލުވެގެން: ނިޒާމްބެ

މާލޭ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން ތިން ޕޮއިންޓް ލިބުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެއްޖެ ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ މެޗަށް ނިކުތީ ވަރަށް ބޮޑު ބްރޭކަކާ އެކުގައި ކަމަށާއި، އެ ގޮތުން މި މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ލިބުމުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނިޒާމްބެ ބުނީ މެޗުގައި ހީކުރި ގޮތާ އެއްގޮތަށް ޔޫވީން ކުޅުނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަތަށް ސަމާލުވެގެން ކަމަށާއި، އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ލީޑު ނެގުމަށް ކުޅުންތެރިން ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތް ވަރަށް ބުރަ ކަމަށާއި، ކައުންޓާއަށް ވިސްނައިގެން އެ ކުޅުންތެރިން ވަރަށް ހިތްވަރުކުރި ކަމަށެވެ.

ނިޒާމްބެ ބުނީ މި މެޗަކީ ޓީސީ އަށް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ނިންމާލެވޭނެ މެޗެއް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މެޗު ނުކުޅެ ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ އިތުރުން ހޫނުގައި ކުޅެންޖެހުމުން އެ އުނދަގޫ ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވިކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ނިޒާމްބެ ބުނީ މެޗުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރެއިން 50 އިންސައްތަ ޓީސީން ނިންމާލެވިފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި، މި މެޗަކީ ޓީސީ އަށް 0-4 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކާއެކުން ކާމިޔާބުކުރެވޭފަދަ މެޗެއް ކަމަށެވެ.

މާލޭ ލީގާ ބެހޭގޮތުން ނިޒާމްބެ ބުނީ އޭނާ އަބަދުވެސް ވިސްނަނީ ލީގުގައި ކުރިޔަށް ކުޅޭ މެޗެއް ކަމަށާއި، އެހެން ޓީމުތައް ހޯދަމުން އަންނަ ކުރިއެރުމަށް ނުވިސްނާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތީ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުކަމަށްވުމުން މިހާރުއްސުރެ ވިސްނާނީ އެ މެޗަށްކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް