ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2020 | ހުކުރު 13:07
ބަޓަރ ސްކޮޗް ޕުޑިން
ބަޓަރ ސްކޮޗް ޕުޑިން
ޔޫޓިއުބް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ބަޓަރ ސްކޮޗް ޕުޑިން
 
މިއީ ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލަން ފަސޭހަ ޕުޑިންގ އެއް

ޕުޑިން އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ފޮނިކާއެއްޗެކެވެ. ތަފާތު އެކި ނަންނަމުގެ ޕުޑިން ތައްޔާރުކޮށް އުޅޭއިރު މިވެސް ކާލަން މީރު ޕުޑިންއެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި‪:‬‬‬‬‬

  • 1/2 ޖޯޑު އެލްމަންޑްސް
  • 1/2 ކެޝޫނަޓްސް
  • 3/4 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 1/2 ބޭކިން ސޮޑާ
  • 2 ސަމުސާ ބަޓަރު
  • 3/4 ޖޯޑު ފްރެޝް ކްރީމް ނޫނީ މިލްކް ކްރީމް
  • 1 ޖޯޑް ވިނިކުރި ހެވީ ކްރީމް ނުވަތަ 2 ޖޯޑް ފްރެޝް ކްރީމް
  • 1/4 ޖޯޑު ގެރިކިރު ނޫނީ 4/1 ޖޯޑު ހަކުރު
  • 5 ނޫނީ 6 ފޮތި ޕާން (ކައިރިފަށް ކަފާފައި)
  • 1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ތަވައަކަށް ހަކުރު އަޅާލާށެވެ. ހަކުރުގެ ތެރެއަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ފެންނާޅާނެއެވެ. ހަކުރު ރަތްވެ އޮލަވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ބޭކިންގ ޕައުޑަރާއި ބަޓަރު އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން އޮލަކުރި ހަކުރުން 3 ސަމުސާ ނެގުމަށްފަހު ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ކެޝޫނަޓްސް، އަލްމަންޑް، އެޅުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް އަޅާލާށެވެ. އޭރުން ހަކުރު ހުންނާނީ މެޓާ ގަނޑެއްހެން ހަރުވެފައެވެ.

ބާކީ ހުރި ހަކުރުގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފްރެޝް ކްރީމް އެޅުމަށްފަހު، މަޑުގިނީގައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ކުރިން ތައްޓަށް މިކްސްކުރި ޕީނަޓް އާއި ކެޝޫނަޓްސް އާއި ހަކުރުގަނޑު ޕެކެޓަކަށްލާ ފުނޑުކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު، ބޯ ތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް ހެވީ ކްރީމް އެޅުމަށްފަހު، ހޭންޑް މިކްސަރ އަކުން ގިރާލާށެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް ގެރިކިރު ނުވަތަ ހިމުންކުރި ހަކުރު އަޅައިގެން މިކްސް ކޮށްލާށެވެ.

ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ދިޔާކުރި ބަޓަރުކޮޅަކާއި އެއް ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް އާއި ކުރިން ފުނޑުކުރި ސާމާނުއަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޕާން ފޮތިތައް ކުރިން ދިޔާކުރި ހަކުރުގެ ތެރެއަށްލުމަށްފަހު ޓްރޭގައި ފަތުރާލާށެވެ. ދެން މިކްސް ކުރި ކްރީމް ތެރެއަށް އަޅާލުމަށްފަހު، ފުނޑުކުރި ނަޓްސް އޭގެ މައްޗަށް ބުރުވާލާށެވެ. ދެން 2 ގަޑި އިރު ނޫނީ 3 ގަޑިއިރު ފިނިކޮށްލައިގެން ބޭނުންކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް