raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ކަސްޓަޑް މިލްކް ޝޭކް
 
މިއީ މިލްކް ޝޭކް ކަމުދާ ފަރާތްތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްލަން ރަނގަޅު ބުއިމެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
4,585
ކ. މާލެ |
2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 15:22
ކަސްޓަޑް މިލްކް ޝޭކް - މިލްކް ޝޭކް އެކި ފްލެވަރގައި ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ
ކުކްޕެޑް.ކޮމް

މިއީ ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށް ފަސޭހަ ބުއިމެކެވެ

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  • 1 ޖޯޑު ކިރު
  • 1 ޖޯޑު ފެން
  • 3 ސަމުސާ ކަސްޓަރޑް ޕައުޑަރ
  • 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
  • 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފްރެޝް ކްރީމް
  • 2 ސަމުސާ ޗިއާ ސީޑް
  • 2 ސަމުސާ ޖެލީ
  • ޑްރައި ފްރުޓްސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ކަސްޓަޑްގެ ތެރެއަށް ފެން އެޅުމަށްފަހު، ރަނގަޅަށް ތުނިކޮށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތެއްޔެގައި ކިރު ހޫނުކުރުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ކަސްޓަޑް އަޅައިގެން ފުށްފުށް ނުހުންނާނެހެން ކައްކާލާށެވެ. ފުލުގައި ހިފިޔަނުދީ ބޮކިޖަހަންދެން ހަލަންވާނެއެވެ. ބޮކިޖަހަންފެށުމުން ހަކުރުއަޅާ އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ކައްކާށެވެ.

މިގޮތަށް ކަސްޓަޑު އޮލަވުމުން އުނދުން ނިއްވާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކްރީމް އަޅައި ކަސްޓަޑު އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ކަސްޓަޑުގެ ތެރެއަށް އައިސް ކިއުބް އަޅައިގެން މިކްސަރުން ގިރާލާށެވެ. ދެން ތައްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ޗިއަރ ސީޑް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ބާކީހުރި ޖެލީ، ޑްރައިފުރުޓް މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ. މިހާރު މިހިރީ ކަސްޓަޑް މިލްކް ޝޭކް ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް