ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ގާނޫނު އަސާސިއަށް އިސްލާހު ގެނެވިދާނެ ކަމާއިމެދު މެމްބަރުން ސުވާލު އުފައްދައިފި

  • ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ މި ހާލަތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހްކުރެވޭނެ ކަމަށް
  • އަނެއްބައި މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް، އިސްލާހްކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްވެސް ނޫން ކަމަށް
  • ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހްކުރަން ހުށަހެޅުއްވީ ބަންޑާރަނައިބްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން

ކ. މާލެ | 6 އޭޕްރިލް 2020 | ހޯމަ 12:01 | 3,792

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - މަޖިލިސް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު، ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނެވިދާނެކަމާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި އޮތީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ދައުރު ދިގުދެއްމުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު އެވެ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ނުގެނެވޭނެކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ހާލަތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހް ކުރެވިދާނެތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާ، ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އެ ސުވާލު މެމްބަރުންނާއި ކުރިމަތިކޮށްފަ އެވެ.

އެ ސުވާލާ ގުޅުގެން ވާހަކަދެއްކެވި ބައެއް މެމްބަރުން ދެކިވަޑައިގެންނެވިގޮތުގައި މި ހާލަތުގައި ޤާނުނު އަސާސީ އިސްލާހެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވަމުންގެންދެވީ، ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައިވެސް ހައްޤުތަށް ހަނިކުރެވޭގޮތަށް، އާންމު ސިއްހަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައިވެސް ހައްޤުތައް ހަނިކުރެވޭތީ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ހާލަތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހް ނުކުރެވޭނެކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަނެއްބައި މެމްބަރުން ދެކިވަޑައިގެންނެވިގޮތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި، މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަކީ ދެ ހާލަތެކެވެ. އެގޮތުން އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރައްވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަމުން، މިއީ ދެ ހާލަތެއް ކަމަށް އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު 7/2012 އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ 33 ވަނަ މާއްދާއިން ހެލްތް މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ގާނޫނު އަސާސީގެ 253 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރައްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.