ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 22:31
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް
މިހާރު
ރައީސް މައުމޫން
އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ މެމްބަރުންނަށް ރައީސް މައުމޫންގެ ޝުކުރު
ގައުމީ މިމަސައްކަތުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ރައީސް މައުމޫން ވަނީ އެދިލައްވާފަ
މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓަކީ ސައްހަ ވޯޓެއް ނޫން، އެއީ ބާޠިލް ވޯޓެއް ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށާއި އިސްލާހަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ މެމްބަރުންނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޝުކުރު ދަންނަވައިފި އެވެ.

ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަނުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީއާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކުގެ މަތީން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ޒިންމާދާރު ކަމާއެކުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ޝުކުރާއި އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖޮއިންޓް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ހާއްސަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ހަމައެކަނި މަޖިލިސް މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމުގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމް ރައީސް މައުމޫން ފެކްޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ފާރިސް މައުމޫނާއި މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމްގެ ނަން ފާހަގަކޮށް، އެބޭފުޅުންނާއެކު އިސްލާހީ ހަރަކާތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް ހިތްވަރުދެއްވާ ރައީސް މައުމޫން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ އެވެ.  

ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ވޯޓުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން ޖެހިލުންވުން އެއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުން މަސީހު ދުރުކުރުމަށް އެބޭފުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވީ ސިފައިން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވައްދާ، ގަދަބާރުން މެމްބަރުން ނެރެ، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ނެގި ވޯޓަކީ ހައްސަ ވޯޓެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ބާޠިލް ވޯޓެއް ކަމަށް މުޅި ދުނިޔެވެސް ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫންގެ އެބަޔާން ނިންމާލައްވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގައުމު ހަމަމަގަށް އެޅުމުގެ ގައުމީ މިމަސައްކަތުގައި ދެމިތިބުމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ކިބައިން އެދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް