ރާއްޖެ - މޯލްޑިވް ގޭސް ގެ ކޮރަޕްޝަން

މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ: މާދަމާ ބާއްވާ ކޮމެޓީން ގޮތެއް ނިންމަނީ!

  • ގޭހުގެ ރޭޓްތަކަށްބަލާއިރު 350 ޑޮލަރުގެ ތަފާތު، އަގުބޮޑުކޮށް ގަނެފައިވަނީ
  • ގޭސް އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު 1000 ޓަންސް އެތެރެކުރޭ
  • މިހާރު ގަންނަމުންދާ ރޭޓް ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑުތަކުން އަގުހެޔޮ ކަމަށްވޭ

މުހައްމަދު ފަޒީން
IamFazeen

ކ. މާލެ 11 ފެބުރުއަރީ 2020 | އަންގާރަ 17:47 3,225

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ލުއި ފުޅީގެ ޕްރޮމޯޝަން - ސަން އޮންލައިން

އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ މައްސަލާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ބުދަ ދުވަހު ބާއްވާ އެކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެކޮމެޓީގެ މެންބަރުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ސްޓޭޓް އޮންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށް، މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއިރު، ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް މިމައްސަލާގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެގޮތުން، ހޯމަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، އެކަމަށް ވަކި ގޮތެއް ކޮމެޓީން ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ. ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމުގައި ވަނީ، މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ގޭސް އަގުބޮޑުކޮށް، އަދި އަގުތަކުގައި ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށާއި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށާއި އަދި ތަހުޤީޤި ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ. އަދި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށްވެސް އެހުށަހެޅުމުގައި ވެއެެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވީ، 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެތެރެކޮށްފައިވާ ގޭހުގެ ޝިޕްމަންޓްތަކަށް ބަލާއިރު، ބޭރުގެ ރޭޓުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ގޭސް ލިބޭ ރޭޓަށްވުރެ، 2017 ގައި 110 އާއި 130 ޑޮލަރު އަގު ބޮޑުކޮށް ގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 2017 ގެ މެދުތެރެއިން ފެށިންގެން 250 އާއި 350 އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކުގައި ބޮޑުއަގުގައި ގޭސް ގަނެފައިވާ ކަމަށް ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކާ ކަމަށް އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވީ 2018 އަށްބަލާއިރު، 120 އާއި 150 ޑޮލަރު އަގުބޮޑުކޮށް ގަނެފައިވާކަން ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަވެސް މިމައްސަލަ ކޮމެޓީން ބަލަން ފެށި ހިސާބުން 2019 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީން ވަނީ ގޭސް ލިބެންހުރި އަގުތައް ބެލުމަށް ފަހު، ކޮމެޓީއަށް އެންގެވުމަށް ދަންނަވާފައިވާތީ، ރަނގަޅު އަގުތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މައި ކުންފުނި ކަމަށްވާ އެސްޓީއޯއިން ކޮމެޓީއަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވީ، މިހާރު ގޭސް އެތެރެކުރާ އަގުތަކުގެ ތަފުޞީލު އަންގާރަ ދުވަހު ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބުދަ ދުވަހުގެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް މެންބަރުން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އެލިޔުން ލިބިލައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ލިޔުންތައް ބެލުމަށްފަހު، މިމައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޮމެޓީގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތަކަކާއި ގުޅިގެން، މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މެނޭޖިިންގ ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ. އެއީ މިދިއަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މަޖިލީހުން މިމައްސަލަ ބަލަން ފެށީވެސް މިދިއަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ޝަޒައިލް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ، ރައީސް އޮފީހުން ހުޅުވާލާފައިވާ "ޒީރޯ ޓޮލަރަންސް ޓު ދަ ކޮރަޕްޝަން" ޕޯޓަލްއަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. ޝަޒާއިލްއާ ބެހޭގޮތުން ހުށައެޅިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކާއި، މިނޫންވެސް ޝަކުވާތައް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޝަޒައިލްގެ ކުރިން، ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު މަޤާމުގައި ހުންނެވީ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން (މާނު) އެވެ. ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް މާނުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާއިރު، އޭނާ މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ ކަމަށް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް