އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ހައިކޯޓުގައި، ޓީވީން ލައިވް ކުރަން ބަޔަކު އެދިފައެއް ވެސް ނެތް!

  • ޓީވީން ލައިވް ކުރަން ބަޔަކު އެދިއްޖެނަމަ، އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން
  • ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން އޮތީ 11:15 ގައި
  • މި އަޑުއެހުމުގައި ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އެކަށީގެންވޭ

ކ. މާލެ | 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 14:19 | 7,963

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއްގައި - ރާއްޖެ އެމްވީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ތާވަލް ކޮށްފި އެވެ.

ހައިކޯޓުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އަމީން ފައިސަލް "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:15 އަށް ހައިކޯޓުގައި ތާވަލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަމީން ވިދާޅުވީ، އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ، ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ޓީވީން ލައިވް ކުރަން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ބަޔަކު އެދިފައިވާކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، އަދި ބަޔަކު އެދިފައިވީނަމަވެސް، ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ލައިވް ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން އަމީން ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ޓީވީން ލައިވް ކުރަން ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރާ ހަމައަށް އައިރު ނިންމާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި، ހުކުމް ކުރުމަށް ބޭއްވި ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޓީވީން ލައިވް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.

މިއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާ މި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑު އެހުމެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީންގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ތާވަލް ކޮށްފައިވާއިރު، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާ ދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ވަނީ ހައިކޯޓުގައި އެދިފައެވެ.

އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގައި ބޭއްވޭ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުމުގައި އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް އެދިފައިވާއިރު، ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލެއް ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުން ނެވެ.

މިދިއަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމައި، 5 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެފައިސާ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އަށް ދެއްކުމަށް ވެސް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި އޮންނަ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށް، އަދި ފަހުން އެފައިސާ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓެއްގައި 36 މަސް ދުވަސް ވަންދެން އިންވެސްޓްކޮށްފައި ފައިދާ ހޯދާފައިވާތީ، އެފައިސާ ދައުލަތަށް ނަގާ ދިނުމުގެ އަމުރަކަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހުން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިފަ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ޕީޖީ އޮފީހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި 3.4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ދައުލަތައް ނެގުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެއްވުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.