އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ހަސަން ޝާހު

ޝާހު، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ބަދަލުކުރީ އެމްޓީސީސީ ނުހިންގިގެން!

  • ޝާހު މަގާމުން ވަކިނުކުރެއްވީ ކޯލިޝަން އަށް ބުރޫ އަރާފާނެތީ
  • އެމްޓީސީސީގެ އެމްޑީކަން ހަވާލުކުރެއްވީ އާޒިމްއާ
  • ދެ ބޭފުޅުންނަކީވެސް ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން

ކ. މާލެ | 27 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 14:31 | 19,918

ހަސަން ޝާހު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހަސަން ޝާހު، މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އަށް ބަދަލުކުރީ، އޭނާ އަށް އެކުންފުނީ ނުހިންގިގެން ކަމަށް ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ޝާހުގެ ބަދަލުގައި އެމްޓީސީސީގެ އެމްޑީ އަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ، އާދަމް އާޒިމް އެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުންނަކީވެސް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައިި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޖުމްހޫރި ޕާޓީއަށް ނިސްބަށްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނެވެ. ޝާހުއާއި އާޒިމް، ދެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީކަމުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ހުސްވި ހަފްތާގައެވެ. މަގާމު ބަދަލުކުރެއްވިޔަސް، ސަބަބެއް ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އިތުބާރު ހުރި މަސްދަަރުކުން ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ، ޝާހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ބަދަލުކުރީ، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އެމްޓީސީސީ ނުހިންގޭތީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބައެއް މަޝްރޫއުތަށް އަދިވެސް ފަށައިނުގަނެވޭ ކަމަށްވެސް އެ މަސްދަރުން މައުލޫމާތުދިނެވެ.

ނަމަވެސް ޝާހު މަގާމުން ވަކި ނުކުރެއްވީ ކޯލިޝަން އަށް އޭގެ ބުރޫއަރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތުދިން މަސްދަރުން ބުންޏެވެ. އަދި އެމްޓީސީސީ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށްވެސް އެ ފަރާތުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. ނަމަވެސް މި މައްސަލަތަކުގައި ޝާހުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް މިންވަރާއި، އެހެން އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުދެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ އިތުރުން ވަކިކުރައްވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން (ޕީސީބީ) ބޯޑުންނެވެ. ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އެ ބޯޑުގެ ރައީސް ހަސަން ވަހީދު ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް ވިދާޅުވީ، ޝާހު ބަދަލުކުރެއްވީ، އެމްޓީސީސީ ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކޮރަޕްޝަން އަކީވެސް ''ރިސްކް'' ފެކްޓަރ އެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އިތުރު މައުލޫމާތެއް އޭނާ ހާމައެއް ނުކުރައްވައެެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބަލަމުންދޭތޯ ބަލަން އޭސީސީގެ ބޭފުޅެއްގެ ބަހެއް ނުލިބޭތީ ވަނީ އެކަން ސާފުނުވެފައެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލްއަށް މިކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިކަމުގައި ޝާހުގެ ބަހެއް ހޯދާލުމަށް ރާއްޖެއެމްވީއިން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.