އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
އައު ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް މައްސަލަ

މުވައްޒަފުން ވަކިކުރި ޚަބަރާއެކު، އެމްއޭސީއެލްގެ ނުރުހުން ''މިހާރު'' ނޫހަށް !

  • ޒިންމާދާރުކޮށް ނޫސްވެރިކަން ކުރަން ޖެހޭ: އެމްއޭސީއެލް
  • އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ މީގެ ކުރިން ޔައުގޫބްގެ ވާހަކަވެސް ދޮގުކޮށްފައި
  • މުވައްޒަފުން ވަކިކުރި ހަބަރު ދޮގުކުރި

ކ. މާލެ | 20 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 21:02 | 11,756

އަލަށް ހަދާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް - އެމްއޭސީއެލް

ޓީއެމްއެއަށް ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދޭން ދެކޮޅު ހެދި، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ އިސް ދެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމަށް މިހާރު ނޫހުގައި ލިޔުނު ހަބަރަކާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް އެ ނޫހަށް ރައްދު ދީފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ''މިހާރު'' އިން ލިޔެފައިވާ ހަބަރެއްގައިވާ ގޮތުގައި، ހުސްވި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެމްއޭސީއެލްގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ޑެޕިއުޓީ ޗީފް، ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު ހާމިދު ރިޒާ އާއި ޖެނެރަލް މެނޭޖަަރ، ކޮމާޝަލް، މުޖުތަބާ ލަތީފް މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެއަރޕޯޓުގައި އަޅާފައިވާ އައު ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭން ދެކޮޅު ހެއްދެވުމުން ކަމަށެވެ.

އެ ވާހަކަތަކަށް ދޮގުކޮށް އެމްއޭސީއެލުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ސީޕްލޭންގެ މައްސަލާގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ ކުންފުންޏަކީ މުވައްޒަފުންގެ ރަނގަޅު ރިކޯޑެއް އޮންނަ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އަދި މަދު ފަހަރެއްގައި މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިޔަސް ވަކިކޮށްފައިވާނީ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ ''މިހާރަށް''، ދޮގު ހަބަރުތައް ފެތުރުން ހުއްޓާލައި، ޒިންމާދާރުވާން އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، މި މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯވެސް އެމްއޭސީއެލްއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ސީޕްލޭމް ޓާމިނަލްގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެގެން މިއުޅެނީ، އައު ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް، ނުއަގުގައި ވަކި ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް އޮޑިޓެއް ހަދަން އޮޑިޓް އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ އާއި އެމްއޭސީއެލްއާ ދެމެދު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއްވެސް ވަނީ ރައްދުކޮށްފައެވެ. ޔައުގޫބް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އެމްއޭސީއެލްގެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ވަރަށް އަވަހަށް ޓީއެމްއޭއާ ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެތަން ޓީއެމްއޭއާ ހަވާލުކޮށްފި ނަމަ އެބަޔަކު ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ފަސްނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އެކަން ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ އެކަންވެސް ދޮގު ކޮށްފައެވެ. އެ ތަނުން ބުނީ، ފަތުރާފާއިވަނީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ޚަބަރުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި އެމްއޭސީއެލްއިން ކުރިންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ގޮތުގެ މަތީގައި އަދިވެސް ދެމިތިބި ކަމަށެވެ.

26 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްގެން ޢިމާރާތް ކުރެވޭ ކޮމްޕްލެކްސްގައި 4 ފަންގިފިލާގެ (ޖުމްލަ 28000 އަކަމީޓަރު) ގެ ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލަކާއި 1 ފަންގިފިލާގެ (120 އަކަމީޓަރުގެ) ވީވީއައިޕީ ޢިމާރާތެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޓާރމިނަލް ފަރުމާކުރެވިގެންދާނީ މަލްޓި އޮޕަރޭޓަރުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުންޏެވެ. އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.