އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މުސްލިމް ރެފިއުޖީން

ފިނި މޫސުން: އަރަބި ޤައުމުތަކުގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕު ތަކުގައި ތިބި 3.8 މިލިއަން މުސްލިމުންނަށް އދ އިން އެހީތެރިވަނީ

  • ރެފުޖީންނަށް ފިނިހެދުމާއި، ފިނި މުސުމާއި ބޭނުންކުރާނެ ބައެއް އާލާތްތައް ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން
  • ކޭމްޕުތަކަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކޮށް ފިނި ނުވަންނަ ގޮތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 30 ނޮވެންބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 22:54 | 1,617

ސޫރިޔާގެ ބަރްދަރަޝް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގެ ޓެންޓެއްގެ ކުރިމަތީގައި ސޫރިޔާގެ އަންހެނަކު ހުއްޓިލައިގެން - އަލްޖަޒީރާ

އދ ގެ ރެފިއުޖީންނާއި ބެހޭ އިދާރާއިން އަންދާޒާކުރާ ގޮތުގައި އަރަބި ޤައުމުތަކުގައި އދ އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އޭޖެންސީތަކުގައި 3.8 މިލިއަން މުސްލިމުން އެބަތިއްބެވެ.

މީގެ ތެރޭގައި ސޫރިޔާއާއި އިރާޤާއި އަދި މުސްލިމް އެހެން ޤައުމުތަކަށް ނިޞްބަތްވާ މީހުން ހިމެނެއެވެ. އަރަބި އިންތިފާޟާއާއި، އަދި އަރަބި ޤައުމުތަކުގައި ހިނގާ ދިޔަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަތަކާއި ގުޅިގެން އެތައް މުސްލިމުން ޙާލުގައި ޖެހުނެެވެ. މީގެތެރެއިން ގިނަ މީހުން ޙާލަތައް ކެތްނުކުރެވިގެންނާއި އަސްކަރީ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުވެތިކަމުގައި އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް ހިޖުރަކުރިއެވެ. އަދި އެއްބަޔަކީ ހަނގުރާމައިގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، ޖާނާއި މާލު ގެއްލި ނިކަމެތި ޙާލުގައި އދ ގެ ހިމާޔަތް ހޯދި މުސްލިމުންނެވެ.

މުސްލިމު ޤައުމުތައް ކަމަށްވާ ސޫރިޔާއާއި، އިރާޤާއި، ލުބްނާނާއި، އުރުދުންއާއި، މިޞްރުގައި އދ އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްތަކުގައި ތިބި މުސްލިމުން މިހާރު ދަނީ ފިންޏާއި ހަނގުރާމަކުރަމުންނެވެ. އެމީހުންނަށް އިތުރު އެހީ ބޭނުންވާކަން އދ އިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާއިރު، އދ އިން ވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އަންނަ އަހަރުގެ މާރޗުމަހާއި ހަމަޔަށް ފިނިމޫސުމުގައި އިތުރު އެހީ ރެފިއުޖީންނަށް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ފަށާފައެެވެ.

އދ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެތެރޭގައި، ރެފުޖީންނަށް ފިނިހެދުމާއި، ފިނި މުސުމާއި ބޭނުންކުރާނެ ބައެއް އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުތަކަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކޮށް ފިނި ނުވަންނަ ގޮތައް ހެދުމާއި، ނަރުދަމާ ރަނގަޅު ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކޭމްޕުގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ނާޒުކު ޙާލަތްތަކުގައި ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާ ބައެއް ޢާއިލާތަކަށް ކުއްލި ކަމެއް ދިމާވެދާނެކަމަކަށް ހޭދަކުރުމަށް ފައިސާގެ އެހީވެސް އދ އިން ދެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މުސްލިމުންގެ އާބާދީ ބޮޑު މެދުއިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުގައި މިހާރު ފިނި މޫސުން ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދާއިރު، ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ފިނިހޫނުމިން ދަށްވުމުގެ އިތުރުން ވާރޭވެސް ވެެހެމުންދާކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމި މޫސުމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ. ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކޭމްޕުތަކަށް ފެންވަނުމާއި، އަދި ފޮތި ކޭމްޕުތައް ވީދައިގެން ގޮސްފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފިނިވައިގެ އަސަރު ކުރަމުންދާކަމަށް ޚަބަރުލިބެއެވެ. އދ ގެ ރެފިއުޖީންނާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނީ، އެ އިދާރާގެ ޓީމުތައް މިހާރު މިފަދަ ޞަރަޙައްދުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމެވެ. އެގޮތުން ސޫރިޔާއާއި އިރާޤުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކޭމްޕުތަކުގައި ތިބި 364،000 މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާކަމަށާއި، އަދި މިހާރު ކުރަމުންދަނީ އުރުދުންއާއި، ލުބްނާނާއި، މިޞްރުގައި ފިންޏާއި ކުރިމަތިލަމުންދާ މީހުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެއިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ރެފުއިޖީންނާިއ ބެހޭ އދ ގެ އިދާރާއިން ބުނާގޮތުގައި، އރާޤުގައި އެކަނިވެސް ޙާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި އަރަބި ޤައުމުތަކުގެ 660،000 މީހުން (110،000އާއިލާ) އެއް ކޭމްޕުތަކުގައި ދިރިއުޅެއެވެ. މީގެތެރޭގައި 157،700 ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުން (38،000އާއިލާ)، އެހެން ޤައުމުތަކަށް ނިޞްބަތްވާ 16،800މީހުން (4،200ޢާއިލާ) ހިމެނެއެވެ. މީގެތެރެއިން، 89،000 މީހުން(15،000) ޢާއިލާއަށް ފައިސާގެ އެހީ އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ އެއްކަމަކީ މީގެ ކޮންމެ ތިން ޢާއިލާއަކުން އެއް ޢާއިލާއެއްގައި އިސްމީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަނީ އަންހެނެއް ކަމަވެ.

ލުބްނާނުގެ ކޭމްޕްތަކުގައި ތިބި 860،00 ރެފިއުޖީންނަށް އދ އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި މިޞްރުގައި ތިބި ސޫރިޔާގެ 87،000 ރެފިއުޖީންނާއި އިރާޤުގެ 3،934 ރެފިއުޖީންނަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އދ ގެ ރެފިއުޖީންނާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރެފިއުޖީންގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައީ ސޫރިޔާގެ ރައްޔިތުންނެވެ. ސޫރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ޙާލުގައި ޖެހި 5.6 މިލިއަން ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދަނީ އުތުރު އެފްރިކާގެ ޤައުމަތަކުގައެވެ. އަދި ސޫރިޔާގެ 6.2 މިލިއަން މީހުން އެޤައުމުގެ އެތެރޭގައި ރެފިއުޖީންގެ ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަމަށް އދ އިން އަންދާޒާ ކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.