ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް- ގަރާރު

މިހިނދުން މިހިނދަށް މަސައްކަތް ފަށައި، އަލުން ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް!

  • ޖާބިރު ވިދާޅުވަނީ އެންމެފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމަށް
  • ޖާބިރު ގަބޫލު ކުރައްވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭ ކަމަށް
  • ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ގޮވާލައްވާފަ

ކ. މާލެ | 20 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 02:57 | 4,974

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު-- - މަޖިލިސް

މިދިއަ 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ކަމަށްބުނެ، އަލުން ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ބާއްވާދިނުމަށް ގޮވާލާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

މި ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު، މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެވެ.

ޖާބިރުގެ އެގަރާރުގައި ވަނީ، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ، ރާއްޖޭގެ އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް ވާދަކުރެވޭ ގޮތުގެ މަތިން ބޭއްވޭ، މިނިވަން އިންތިހާބަކަށް ވާންޖެހޭއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިންތިހާބު ވެފައިވަނީ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިހާބަކުން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަތިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެންމެހާ ލީޑަރުންނަށް ވާދަކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މަތިން، އަލުން މިނިވަން ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވޭނެ ގޮތުގެމަތިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް "މިހިނދުން މިހިނދަށް ފައްޓަވައި އަވަސް މުއްދަތެއްގައި އަލުން ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ގަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން މި ގަރާރު ހުށަހެޅީ މެވެ".

މިހާރަކަށް އައިސް ޖާބިރު ގެންދަވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.