ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ރާއްޖެ - މުހައްމަދު އަސްލަމް

ބަދަލު ދޭން ޖެހޭނީ ޔާމީނާއި ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން: އަސްލަމް

  • އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމުން ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ލީޑަޝިޕާއި ދެމެދު ގުޅުން ހީނަރުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 12 ނޮވެންބަރު 2019 | އަންގާރަ 00:21 5,272

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މި ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދު ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭނީ ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. ވަހީދު ހަސަން މަނިކާއި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ.

އަސްލަމްގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަޕޯޓަރުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ފަހު އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ކުރިމަތިލީ ހިތި ދުވަސްތަކަކާއި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އޭގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު ގައުމުން ބޭރަށް އަމިއްލަ އަށް އަރުވަލައިގެންނާއި، ވަޒީފާތަކުންވެސް ވަކިވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ބަދަލު ހޯދައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ދެމުންދާ ބަދަލާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ބަދަލުދޭން ޖެހެނީ ކުރީގެ ދެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ވިޔާނުދާ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި އެ ސަރުކާރުތަކުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް އުވާލުމުގެ ސަބަބުވެސް ހިމެނޭކަން އަސްލަމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެެވެ.

ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައުމަށް ބޮޑެތި އަދަދުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުދެމުންދާ މައްސަލައިގައި ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފާޑު ކިޔުން ސަރުކާރަށް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

އަސްލަމްގެ ކެމްޕޭނު ކުރިޔަށްދާ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހާކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކެމްޕޭނުގައި ވަރަށް ގިނަ އާއްމު މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުން ތަކާއި ޝަކުވާތައް ގިނަކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މެމްބަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ޕާޓީއާ އާއްމު މެމްބަރުންނާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ދުރުވެފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އޭނާގެ ނަޒަރުގައި އެކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލަކީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކޮންގްރެސް އެއް ބޭއްވުމެވެ.

އަހަަރަކު އެއްފަހަރު ކޮންގްރެސް ބޭއްވެ ކަމުގައިވާނަމަ ޕާޓީގެ ގޮފިތައް އިންތިޒާމުވެގެން ދާނެ. އަދި ހަަމަ އެހެންމެ ޕާޓީގެ ގޮފިތަކުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުން ތަކުގެ އަދި ދާއިރާ ތަކުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުން ތަކާއި އަދި ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލާއި އަދި އަސާސީ ގަވާއިދުން ފެށިގެން އަދި މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަން ކުރުމުގައިވެސް ކޮންގްރެސްގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުން

~ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ~ މުހައްމަދު އަސްލަމް ~

އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވި އެ ޖަލްސާގައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްއެއް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބޭއްވިޖެނަމަ، ޕާޓީގެ ހިންގުމާއި ގޮފިތަކާއި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ އާއްމު މެމްބަރުންގެ ޝަކުވާތައް ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އަސްލަމް ވާދަކުރައްވާއިރު، އޭނާއާ ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް