އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ހައިލަމް

ހައިލަމަށް އަލްހާން ފައިސާ ދިން ކަމަށްބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

  • މައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައި
  • ހއިލަމާއި އެކު އަލްހާން ދެ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހިންފާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ

ކ. މާލެ | 6 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުދަ 23:25 | 3,902

އަހުމަދު ހައިލަމް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލްހާން ފައިސާ ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީގެ ފަރާތުން 19 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހު 200،000.00 ( ދެލައްކަ) ރުފިޔާގެ ޓްރާންސްސެކްޝަނެއް ހިންގާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން 05 ނޮވެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު އެ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަފައިވާ ސިޓީގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ކަމަކީ ފަނޑިޔާރަކާއި ގުޅިގެން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ސީރިއަސް މައްސލައެއްކަމަށްވާތީ އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ބުދަ ދުވަހު ނިންމި ކަމަށެވެ.

އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން 25 ޖުލައި 2019 ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސަމާލުކަމަށް މި މައްސަލަ ގެނެސްފައިވީނަމަވެސް، ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނާއި ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާތީ އާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީ، އެކަން ބަލައިދެއްވުން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި އަދި ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައި ދެންނެވުމަށްވެސް މިއަދުގެ ކޮމިޝަންގެ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބުދަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ދެ ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލަފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޒީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި މިވަގުތު ތިއްބެވި ގ. ޑޭޒީފެހި، އަލްއުސްތާޛު ހާތިފް ހިލްމީ އާއި މއ. ވެސައިޑް ފްލެޓް 705، އަލްއުސްތާޛު ހުސައިން މަޒީދު، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮނިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.