ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ރިޕޯޓު - ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭތާ 10 އަހަރު، ޒިންމާ ނަގަނީ ކާކު؟

  • އޭނާ ބުނީ ރާއްޖެ ގެނައި އެޖެންޓު ''ފިލީ'' ކަމަށް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 20 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 00:18 14,851

ޝަފީގުލް އިސްލާމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން އަތުކުރި އޮޅާލާފައިވާއިރު, ބިދޭސީން ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ އިމުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމުގެ ގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށި ޕްރޮގްރާމް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަކުން ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން އެޅި އެންމެ ބޮޑު އެއް ފިޔަވަޅަށެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބޭރުގައި ދަމާލި ކިޔޫތައް ގަލޮޅު ސްޓޭޑިއަމް އަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހުނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަންދާ ބިދޭސީގެން އަދަދު އިތުރުވުމެންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކު ގަލޮޅު ދަނޑު ސަރަހައްދު އޮންނަނީ ބިދޭސީންތަކުން ފުރާލާފައެވެ.

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހެނދުނު 07:30 ހުޅުވާލުމާއެކު ސްޓޭޑިއަމްގެ ސިޑިތައް ފުރާލަނީ، މިއިން ދުވަހަކު ބަޔަކު ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ވެސް ބަލަން ނުވަންނަ ވަރަށްވުރެ ގިނައިންނެވެ.

މުޅި ދުވަސް އެތަނުގައި ހޭދަކުރާއިރު، ބައެއް ބިދޭސީން ކެއިން ބުއިމުގެ އިތުރުން ނަމާދުވެސް ކުރަނީ ދަނޑުގެ ތެރޭގައެވެ. ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ދަނޑުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޒުބާނާ އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، ''ރެގިއުރަލައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ'' ދަށުން މި ހަފްތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ދެވަނަ ދުވަސް ކަމަށެވެ.

ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ބިދޭސީންނަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެއްދުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލިއިރު، ޒުބާނަ ވިދާޅުވީ، އެ ދުވަހު 3000 އަށް ވުރެެ ގިނަ އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް ހެއްދިފައިވާ ކަަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ހޮނިހިރު ދުވަހު 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ އެޕޮއިންޓްމެންޓް، ދަނޑުގައި ހުންނަ އެ މިނިސްޓްރީގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން އޮފީހުން ހެއްދިފައިވާ ކަަމަށެވެ. އެތަނުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ 50 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ހަރަކާތެރިވަމުން ދެއެވެ.

ޒުބާނަ ވިދާޅުވީ، ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ޔަގީންވި ކަމުގެ މެސެޖެއް ފޯނަށް ފޮނުވާ ކަމަށެވެ.

މިކޮޅަށް ކުރިން އެޕޮއިންމެންޓް ހައްދާފަ ހުރި ބޭފުޅެއް އައިސްފިމަނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ސިސްޓަމުން އެބޭފުޅާ ރެކޮގްނައިޒްވާނެ. އޯލް ރެެޑީ އެޕޮއިންމެންޓް ދީފައިއިން ކަމަށް.

~ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޒުބާނާ އިބްރާހިމް

ޒުބާނާ ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްްވަނީ

ބައެއް ބިދޭސީންނަކީ މީގެ ކުރިން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ދަނޑަށް ގޮސްގެންވެސް ކިޔޫ ދިގުކަމުން ފުރުސަތު ނުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އެތަނުގައި ހުރި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޝަފީގުލް އިސްލާމް ރާއްޖެ.އެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ، އޭނާ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތާ 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ. 2000 ޑޮލަރު އެޖެންޓަކަށް ދެއްކުމަށްފަހު ބަންގްލަދޭޝުން ރާއްޖެއައި ޝަފީގުލް، މިވީހާ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށެވެ. ޝަފީގުލް ބުނީ، އޭނަ ގެނައި އެޖެންޓު ވަނީ ''ފިލާފައި'' ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ އައިއިރު ވޯކްޕާމިޓެއް ލިބުނު. އޭތި ތިން މަސް ފަހުން ވީތަނެއް ނޭނގެ. އެޖެންޓު ވިސާއެއް ނުދައްކާ. އެޖެންޓު އަހަރުމެން ގެނެސްފައި ފިލީ. އަހަރެން ރާއްޖޭގައި އުޅޭތާ ދިހަ އަހަރު ވެއްޖެ.

~ ޝަފީގުލް އިސްލާމް

ހެނދުނު ހައެއް ޖެހިއިރު ކިޔުއަށް އެރި ޝަފީގުލް ބުނީ، މިހާރު އޭނާ އަތުގައި ޕާސްޕޯޓް އިތުރުން އެއްވެސް ކަހަލަ ލިޔެކިއުމެއް ނެތެވެ. އޭނާ ބުނީ، އެއީ އާއްމުކޮށް ބަންގްލަދޭޝް ގައި އުޅޭ އެޖެންޓުން ކަންތައް ކުރަމުންދާ ގޮތް ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ވަޒީފާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ގެނައި އެތައް ބިދޭސީ އަކު ވަނީ މަގުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ. އެހެން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން އެންމެ ގިނައިން މަަސައްކަތް ކުރަނީ މާރުކޭޓާއި ފިހަަރާތަކުގައެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑު ކައިރީ ބިދޭސީން ކިޔޫގައި ޖެހިފައި

ޝަފީގުލް ބުނީ، ބަންގްލަދޭޝް ގައި ހުންނަ ރާއްޖެ އެމްބަސީގެ އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، ބަންގްލަދޭޝް އެމްބަސީން އެހީތެރިވަނީ އެޖެންޓުންނަށް ކަމަށެވެ.

އަމިއްލައިން އުޅޭ އެއްވެސް ބަޔަކަށް އެމީހުން އެހީއެއް ނުވޭ. ހުރިހާ އެޖެންޓުންނަށް އެމީހުން އެހީވަނީ. މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެމްބަސީން އެހީ ނުވަނީ ކޮމިޝަން ނުލިބޭތީ.

~ ޝަފީގުލް އިސްލާމް

ޝަފީގުލް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ އެކި ތަންތަނުގައެވެ. މިވީ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ބަންގްލަދޭޝް އަކަށް ނުދެއެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުންނަމަ ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވެގެން އިމިގްރޭޝަން އަށް ދިޔައިމަ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް ވަގުތީ ގޮތުން ދަތުރުކުރާ ލިޔުމެއް ދިނުމުން އަނބުރާ ގައުމަށް ދެވޭނެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެކަމުގައި އެމްބަސީން ބޮޑު އަަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގާކަމަށް ބައެއް ބިދޭސީން ބުނެެއެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ އަށް ގޮސްފިއްޔާ އަބުރަ ނާދެވޭ ގޮތަށް ޑީޕޯޓް ކޮށްލާނެތީ، އޭނާ ބޭނުންވަނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާށެވެ.

ޝަފީގު ފަދައިން، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އަބަދުވެސް އުފެދޭ ސުވާލަކީ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހެނީ ކޮންބައެއްތޯއެެވެ. ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ގިނަ ފަހަރު މަޖުބޫރު ވަނީ އެމީހުން ގެންނަ އެޖެންޓް ނުވަތަ ކުންފުނިން އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރާ ގޮތުންނެވެ. ހަމަ އެކަނި ގަވާއިދާ ހިލަފާށް އުޅޭ ބިދޭސީން މައްސަަލަ ހައްލު ކޮށްގެން މިކަމެއް ހައްލެއް ނެތެވެ. ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެންނަ ކުންފުނިތަކުން އަމަަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތްވެސް ހޯދައި ބެލުން މުހިއްމެވެ.

އުއްމީދަކީ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިކަމުގައި، ދާއިމީ ހައްލެއް ލިބިގެން ދިޔުމެވެ. މަސްލަހަތާއި ޒާތީ ތަހައްސުބުން ދުރުވެ، އެ ވިޔަފާރިތަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން ބުއްދިވެރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް