ހޯމަ 17 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 4
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 23
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35
ރާއްޖެ - ކްރިމިނަލް ކޯޓު

ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޝަރީއަތް: ވީޑިއޯ ތަހުލީލު ކުރި ފުލުހެއްގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި

  • ޔާމީންގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ދެން އޮންނާނީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 17:40 9,798

ޔާމީން ރަޝީދު - ޓްވިޓަރ

އަނިޔާވެރި, ރަހުމުކުޑަ ހަމަލާއެއްގައި މަރާލާފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކުޓިވިސްޓު އަދި ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ވީޑިއޯ ތަހުލީލު ކުރި ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް އަންގާރަ ދުވަހު ނަގައިފިއެވެ.

ޔާމީން މަރާލި މައްސަލައިގައި، ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލައިފައި ވަނީ މ. އަންނާރުމާގޭ އިސްމާއިލް ހައިޝަމް ރަޝީދާއި، މ. ކޮޅުފުށީ އީސްޓް ހުސައިން ޒިޔާދާއި، މ. ތާއިފް އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި، މ. ކުދެހިގެ ހަސަން ޝިފާޒާއި، ގދ. ގައްދޫ ސިންދުބާދުގޭ މުހައްމަދު ދިފްރާނުގެ އިތުރުން މ. އިރާސްމިކުގެ އަހުމަދު ޒިހާން އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި ދެ ހެކިން ހާޒިރު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ހެކިބަސް ނަގާފައިވަނީ ވީޑިއޯ ތަހުލީލު ކުރި ފޮރިންސިކް ފުލުސް މީހާގެ އެކަންޏެވެ. ދެވަނަ އަށް ހާޒިރު ކުރި ފުލުސް މީހާއަކީ ފިންގާޕްރިންޓް އެނަލައިޒް ކުރަން ހާޒިރު ކުރި ފުލުސް މީހާއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ދެ ފުލުހަކު ހިމެނޭތީ ދިފާއުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެދެފުލުހުން އެއް ޝަރީއަތަކަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ގާޒީ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޝަރީއަތުގައި ހެކި ބަސް ނަގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ ތިން ރިޕޯޓަކާއި ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. އެއީ އިސްމާއީލް ރަޝީދާއި ހައިޝަމް ރަޝީދާއި އަހުމަދު ޒިހާންގެ ރިޕޯޓަށެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޝަރީއަތުގައި ހެކިބަސް ނަގާފައިވަނީ ހަސަން ޝިފާޒާ މުހައްމަދު ދިފްރާންގެ ރިޕޯޓަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ޝަރީއަތުގައި ވީޑިއޯ ފުޓޭޖްތައް އެނަލައިޒްކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރި ފުލުސް މީހާ ބުނެފައިވަނީ ފުލުހުން ހޯދި މަގުމަތީގެ ބައެއް ވީޑިއޯ ފުޓޭޖްތައް އެނަލައިޒް ކުރިއިރު އެ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ މީހުންނާއި ދައުވާ ލިބޭ ދިފްރާނާއި ޝިފާޒާއި ދިމާވާ ކަމަށެވެ. އެދެމީހުންގެ ފަސް ސިފައެއް އެ ވީޑިއޯގައި ދިމާވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑު ބައްޓަމާއި މަތިމަހާއި ތުނބުޅިއާއި ރޫފައާއި ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް ފުލުސް މީހާ ބުންޏެވެ.

ތިން ވަނަ ރިޕޯޓެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ވެސް ދައުލަތުން ހުށައެޅިއެވެ. އެއީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ދުއްވި ސައިކަލާއި ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް ދިފާއުން ވަނީ ސައިކަލަކީ ޝަރީއަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ރިޕޯޓެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ. އަދި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި އެ ރިޕޯޓް ގުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު ކޮށްފައިވެއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ އެރިޕޯޓް ހުށައަޅާފައިވަނީ ޝިފާޒް އާއި ދިފްރާން ދުއްވި ސައިކަލްކަން ޔަގީން ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ދިފާއީ ވަކީލުންގެ ސުވާލުތަކާއެކު ދައުލަތުން އެދުނީ އެކަންތައްތައް ސާފު ކުރުމަށްފަހު ދެން އަންނަ ޝަރީއަތެއްގައި އެ ރިޕޯޓާއި ބެހޭގޮތުން ހެކި ބަސް ނެގުމަށެވެ.

ޝަރީއަތް ނިންމާލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 17 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު މައްސަލައިގެ އިތުރު ޝަރީއަތެއް ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް