ބުރާސްފަތި 20 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 7
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 26
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރިޕޯޓު - އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން

އަންހެނުންނަށް ވެސް ވާނެ!

  • ކާމިޔާުބު މީހަކަށް ވުމައްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރުން

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 24 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 21:59 2,721

"އަވޭކަން ދަ ޕޮޓެންޝަލް"ގެ ނަމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިމެން އެމްޕަވަރިން އިވެންޓްސް (އައިވީ) އިން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން - އާކައިވް

ބަޔަކަށް ނުވޭނެހެން ހީވިޔަސް އަންހެނުންނަށް ނުވާނެކަމެއް ނެތެވެ. ޔަގީނުންވެސް އަންހެނުންނަކީ ކަންކަމުގައި ކުޅަދާނަ އަަދި ކާމިޔާބު މީހުންނެވެ.

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި "އަވޭކަން ދަ ޕޮޓެންޝަލް"ގެ ނަމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިމެން އެމްޕަވަރިން އިވެންޓްސް (އައިވީ) އިން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ފޯރަމުގައި ވަނީ ތިމާ ބޭނުންވާ ފަދަ ފިސާރި ކަނބަލަކަށް ވުމައްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ގިނަ ކަންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އައިވީގެ ފައުންޑިން ޑިރެކްޓަރ ހިރާ އަލީ ވަނީ ކޮންމެ މާހައުލެއްގައި އުޅުނަސް ހިއްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްފިއްޔާ ކާމިޔާބުވާނެކަން ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނަށް ބުނެދީފައެވެ. ހިރާ ވަނީ އަންހެނުން ވާޒީފާގެ މާހައުލަށް ނުކުންނަނަމަ އެތަށް ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެހެންނަަވެސް މި ކަންތައްތަކުން އަރައިގަތުމަކީ މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަންވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމައްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތިމާ ކުރާ އިތުބާރު ވަރުގަދަކޮށް ތިމާ އަކީ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި މީހެއްކަން ގަބޫލުކުރުމެވެ. ތިމާގެ ނަފްސަށް ތިމާ ނުކުރާ އިތުބާރެއްް ދެވަނަ މީހަކު ނުކުރާނެއެވެ.

ކުރާ ހިއްވާ ކަމެއްނަމަ އެކަމެއް ކުރާށެވެ. ޖެހިލުން ނުވާށެވެ. އެއްފަހަރުން އެކަން ކާމިޔާބު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ކާމިޔާބު ކުރެވެންދެން މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ތިމާއަށް ލިބޭ ކޮންމެ ނާކާމިޔާބީ އަކީ ފިލާވަޅެކެވެ.

ހިރާ ވަނީ ތިމާގެ ނަފްސު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އިސްތިހާރު ކުރެވޭނީ ތިމާއަށްކަމަށް ބުނެދީފައެވެ. އިތުބާރާ އެކީ ތިމާގެ ނަފްސު ތައާރަފް ކުރުމަށް ތައްޔާރުގައި ހުރުމަށް ހިރާވަނީ ބުނެދީފައެވެ. އަދި އެހެންމީހުންނަށް ދައްކާދެން ބޭނުންވާ "އިމޭޖް" އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދައްކާ ދިނުމަށް ހިރާ ބާރުއެޅިއެވެ.

ފިރިހެނުންނަށް ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިތައް ހިންގޭނަމަ ހަމަ އަހަރެމެން އަންހެނުންނަކީ ވެސް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެނަމަ ފައިސާވެރި ކުޅަދާނަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވެވިދާނެކަމަށް އައިވީގެ ޑިރެކްޓަރ ގުލް ޚާން ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން ހަރު އަޑުން ފޯރަމްގައި ގޮވާލާފައެވެ.

ގުލް ވަނީ އޭނާގެ ހަޔާތުން މިސާލު ނަގައިގެން ފައިސާވެރި ކާމިޔާބު ވިޔާފެރިއަކަށް ވުމައްޓަކައިވެސް ބޭނުންވަނީ ހަމަ ކުޑަ ހިތްވަރަކާ ނުގުޑާނެ އަޒުމެއްކަމުގާ ބުނެފައެވެ. ތިމާ އަކީ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުޅަދާނެ މީހެއްކަން ގަބޫލު ކުރާށެވެ. މަދު ލާރިކޮޅަކުން ވިޔަފާރިއެއްފަށާ ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިއަކަށް އެ ވިޔަފާރި ހެދުމުގެ ކުޅަދާނަކަން އަންހެނުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޮންމެ އަންހެނަކުވެސް އެންމެ އުންމީދު ކުރާނެ އެއް ދުވަހަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ދަރިއެއް ލިބޭނެ ދުވަހަކަށެެވެ. ދަރިފުޅުގެ ދުލުން މަންމާއޭ ކިޔާފާ ގޮވާލާ އަޑު އަހަންށެވެ. މި ހުވަފެނަކީ ތިމާގެ ކެރިއަރަށް ބުރުއަރާ ފަދަ ހުވަފެނެއްކަމަށް ނުދެކޭށެވެ. ނުވަތަ ކެރިއަރއެއް ބިނާކުރުމަކީ ތިމާގެ ދަރިއަށް ތިމާއާ ދުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް ނުދެކޭށެވެ. އަންހެނުންނަށް ދެ ކަންތައްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ.

ދަރިންނަށް އަޅާލާ ލޯބިވާ މަންމައެއްގެ ދައުރު އަދާކުރަމުން ކުޅާދާނަ މަސައްކަތްތެރިއެއްގެ ދައުރުވެސް އަންހެނުންނަށް އަދާކުރެވޭނެކަމަށް ފޯރަމް އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރި ބަޓާރފްލައި އިފެކްޓްގެ ކުޅަދާނަ ފައުންޑަރ ޑރ. މާރިޔާ އަލީ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ފޯރަމްގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. ދަރިންނަށް ބޭނުންވާ ލޯބިދެމުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަގުުތުވެސް ދެވޭނެއެވެ. ނުވާނެއޭ ނުބުނާށެވެ.

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނީ ގޭތެރެއިންނެވެ. ތުއްތު ދަރިފުޅު ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިރު ހަމަހަމަ ކަމާ އެކު ކަންތައް ކުރުމަށް އެކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދޭށެވެ. އަންހެންދަރިންނަށް ފިރިހެން ކުދިންނަށް އެކަން ކުރެވެންޔާ ދަރިފުޅަށްވެސް އެކަން ކުރެވޭނެއޭ ބުނެދޭށެވެ. ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް އަންހެންކުދިންނަށް ވެސް ފިރިހެންކުދިންކުރާ ކަންތައް ކުރެވޭނެކަން ވިސްނާދޭށެވެ. ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް އެކުއްޖަކު ދާންބޭނުންވާ ރޮނގަކުން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަށް ކިޔާދީ ހިއްވަރުދޭށެވެ.

ކާމިޔާބު ވުމުގައި ބޭނުމީ ހަމަ ކުޑަ ހިތްވަރެކެވެ. ކެރިގެން ނިކުމެ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާށެވެ. ފަސްނުޖެހި ތިމާގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދަން މަސައްކަތްކުރާށެވެ. އަންހެނުންނަކީ ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދަ ކުޅަދާނަ ބައެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް