ކ. މާލެ
|
2 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 03:23
ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން
ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ޕީޕީއެމް
ލަންކާގެ އިމިގްރޭޝަނަށް ލުތުފީ ދައްކަން ޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ސަރުކާރުން ދައްކަން އުޅޭ: ޕީޕީއެމް
 
މިއީ ސައްހަ ވެރިކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވި

ބޭރުގެ ކުލީ ސިފައިން ގެނެސް ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސްރީލަންކާގައި އުޅެފައިވާތީ އޭނާ އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ދައްކަން އުޅޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ލުތުފީ ދައްކަން ޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ދައްކަން އުޅޭ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޖޫރިމަނާ ދައުލަތުން ދައްކާނަމަ ދައްކާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓެކްސް ފައިސާއިން ކަމަށާއި، އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެ ފައިން ދިވެހި ދައުލަތުން ދައްކަންޏާ ދައްކާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދައްކާ ޓްކްސް އިން. އެހެންވީމަ ދިވެހި ދައުލަތުން ހޭދަވާ އެއްޗަކީ އެއީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ." ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގާފައިހުރި ބާޣީ އެއް ކޮށްފައިވާ ކުށަކުން ބަރީއަވެ، ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އޭނާ ދައްކަން ޖެހޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފަތޯ ސަރުކާރާ ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ސައްހަ ވެރިކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައިވެސް ލުތުފީގެ ދައުރެއް ނުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ވަނީ ދާދި ފަހުން ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ދުވަސްކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވާފަ ކަމަށާއި، އޭރުވެސް ލުތުފީ އުޅުނީ ލަންކާގަ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ލުތުފީ އުޅެމުންދާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތުކުރެއްވި އެވެ.

މިއަދުގެ ސަރުކާރަށާއި، އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވިއިރު، އެބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގައި ލުތުފީ ނުގެނެވުނު ސަބަބާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވާފަ އެއް ނުވެ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކުރެއްވިކަމަށް ރައްޔިތުން ގަބުލުކުރާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު ނިމުގެންދިޔައިރު، ޝިޔާމްވެސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް އިސް ފަރާތަކުން ލުތުފީ ރާއްޖެ ނުގެނެވިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުންނެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ވަނީ ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާފަ އެވެ.

1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ދިން ރަހުމްކުޑަ އުދުވާނީ ހަމަލާގައި 19 ދިވެއްސަކު ޝަހީދު ކޮށްލިއެވެ. ލުތުފީ އިސްކޮށް ހުރެ މިހަމަލާއާ ގުޅިގެން ލުތުފީ މަރަން ހުކުމްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭރުގެ ސަރުކާރުން އޭނާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވައި އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމަކަށް ބަދަލުކުރިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް