ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
މަގޭ ރިޕޯޓު

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފަހު، ޑރ. ޖަމީލް ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ދިފާއުގައި!

  • ޑރ. ޖަމީލް، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވޭ
  • ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއް
  • ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޑރ. ޖަމީލް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ

ކ. މާލެ | 22 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 14:04 | 23,728

ޖޭއެސްސީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަހުޤީޤްގެ ތެރެއިން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަހުޤީޤް ބައްދަލުވުމުގައި ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ގޮޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވި އެއް ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުުމަދު އެވެ. އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެ ތަހުޤީޤް ބައްދަލުވުމުގައި އަޑުގަދަކުރައްވައި، ޑރ. ޖަމީލް ރުންކުރު ގޮތަކަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށް އެ ކޮމެޓީގައި ނުތިއްބެވޭނެ ކަމަށާއި، އެ ބޭފުޅުންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ދެ ބޭފުޅަކު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް އެގޮތަށް އަޑުގަދަކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު ހަނދާނުގައި ނެތް ކަމަކީ، ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޑރ. ޖަމީލްގެ ވެސް މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ މިންވަރު އެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް ވަނީ ނިމުނު އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު ނައިބު ރައީސްކަމުން ވަކިކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފަ އެވެ. ޖަމީލް ހުށަހެޅުއްވި އެ މައްސަލާގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ނައިބު ރައީސަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައި މަގާމުން ދުރުކުރީ ދޮގު އިލްޒާމްތަކަކާ އެކު ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލާގައި ޑރ. ޖަމީލް އެދިވަޑައގެންފައި ވަނީ އެމަނިކުފާނު މަޤާމުން ވަކިކުރެވީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަހުޤީޤްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވުުމަށް ފަހު، އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނު ވަގުތު، އެ ފަނޑިޔާރުގެ ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވުމަކީ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު މާބޮޑު އެވެ. އެހެނީ ފަނޑިޔާރުގެ ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޑރ. ޖަމީލް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަކީ، އެމަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި ބޭނުންފުޅުވާ ވަކި ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމުންނެވެ.

ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތާއި، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިން، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގެންފައިވަނީ ކުރީގެ ތާރީހްތަކެއްގަ އެވެ. އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، އެ ބޭފުޅުން މާކުރީގައި ވަކި ބޭފުޅުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކުރެއްވުމާއި މާބޮޑު ގުޅުމެއް ވެސް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ޑރ. ޖަމީލް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ގޮތެއް ނުނިމި އަދިވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެބައޮތެވެ. އެއީ މި ވަގުތުގައި ވެސް ހިނގަ ހިނގާ އޮތް ކަމެެކެވެ. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ ޑރ. ޖަމީލް ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ނިންމެވުމަށް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ.

މި މިންވަރުން ވެސް މައްސަލާގައި މައްސަލަ ފުށުއެރުން އޮތީ، ކޮން ބޭފުޅެއްގެ ކިހާ ހިސާބަކުންކަން އެބަ އެނގެ އެވެ.

ޖޭއެސްސީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަހުޤީޤްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ.އެމްވީ

ތަހުޤީޤް މަރުހަލާގައި އަޑުގަދަކޮށް، ހުތުރުކޮށް އުޅުއްވުމުގެ ހަޤީޤަތުގައި ދިފާއީ ވަކީލެއްގެ ޒިންމާ ނަންގަވައިގެން، މަސައްކަތްކުރުން މާރަނގަޅުވާނެ އެވެ. ކުރެވޭ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވައި، ތަހުޤީޤަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމުން، ރައްޔިތުންގެެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިހުތިރާމެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

މިއަދުގެ ހަޤީޤަތަކީ ޑރ. ޖަމީލަކީ، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި، ލޯބި ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއް ނޫޫން ކަމެވެ. ނިމުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އާދައިގެ ޖަމިއްޔާއެއްގެ އިންތިހާބެއްގައި ވެސް ލިބޭ ވަރަށް ޑރ. ޖަމީލަސް ވިލިމާލެ އިން ވޯޓު ނުލިބުމަކީ އޭގެ އެއް ހެއްކެވެ. ދެ އިރު ދެ ދަޅައަށް އެނބުރޭ ވަހުތާނެއްހެން ޕާޓީ ބަދަލުކުރެއްވުމާއި ދެ އަނގައިން ވާހަކަ ދެއްކެވުމާއި އިންތިހާބުވިޔަސް ވެރިކަން ހަވާލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުން ފަދަ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަންކަން ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވާ ބޭފުޅަކު މަސްލަހަތުގެ ވާހަކަ ދައްކަވާ އިރު އަމިއްލަ ނަފްސާ މެދު ވިސްނާލުން ބުއްދިވެރިއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.