ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 16:36
 އާ ޕްލޭންގައި ވާގޮތުން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެމެރިކާގައި އުޅެމުންދާ މީހެއްނަމަ ޑީޕޯޓްކޮށްލެވޭނެ
އާ ޕްލޭންގައި ވާގޮތުން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެމެރިކާގައި އުޅެމުންދާ މީހެއްނަމަ ޑީޕޯޓްކޮށްލެވޭނެ
އޭއެފްޕީ
އެމެރިކާގެ އިމިގްރޭޝަން ގައިޑް
އެމެރިކާގެ އާ އިމިގްރޭޝަން ގައިޑްލަނަށް މެކްސިކޯ ދެކޮޅު ހަދައިފި
މެކްސިކޯގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ލުއީސް ވިޑޭގްރޭ ވިދާޅުވީ އެންމެ ގައުމަކަށް އަސަރުކުރާގޮތަށް ނިންމާ އެފަދަ ނިންމުމެއް ބަލައި ނުގަނެވޭކަމަށް

ލިޔެކިއުން ނެތް އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ފޮނުވާލުމަށް އެމެރިކާއިން އަލަށް އެކުލަވާލި ގައިޑްލައިނަށް މެކްސިކޯއިން ދެކޮޅުހަދައިފިއެވެ.

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އަންގާރަ ދުވަހު އާއްމުކުރި އާ ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް އެމެރިކާގައި އުޅެމުންދާ މީހެއްނަމަ ޑީޕޯޓްކޮށްލެވޭނެއެވެ.

މެކްސިކޯގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ލުއީސް ވިޑޭގްރޭ ވިދާޅުވީ އެންމެ ގައުމަކަށް އަސަރުކުރާގޮތަށް ނިންމާ އެފަދަ ނިންމުމެއް ބަލައި ނުގަނެވޭކަމަށެވެ.

މި ވާހަތައް އައިސްފައި މިވަނީ އެމެރިކާގެ އިސް ދެ އޮފިޝަލަކު މެކްސިކޯއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގަންނަވަމުން ދަނިކޮށެވެ.

ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނީ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ރެކްސް ޓިލާސަން އަދި ހޯމް ލޭންޑް ސެކިއުރިޓީގެ ވެރިޔާ ޖޯން ކެލީ،އާ އިމިގްރޭޝަން ގައިޑްލައިން އާ ބެހޭގޮތުން މެކްސިކޯގެ އޮފިޝަލުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރުވެސް އަމަލުކުރަމުންދާ އެމެރިކާގެ އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން ކޮންމެ ގައުމަކުން އެމެރިކާއަށް އެތެރެވެފައި ހުރި މީހެއް ނަމަވެސް އެ މީހަކު މެކްސިކޯއަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނެއެވެ.

ނަމަވެސް މެކްސިކޯއިން އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރުމަށް އެމެރިކާއަށް ބާރު އެޅިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ސާފެއްނުވެއެވެ.

މެކްސިކޯގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން،އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ގަބޫލު ކުރާކަށް،އަދި އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްލަހަތެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން" ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް