ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

އަތް އިސްކުރި މީހުން، ހަޖަމް ކުރަން ދަސްކުރި ދުވަހެއް!

  • އެއްކޮޅު އަދި އިދިކޮޅު މީހުން ވެސް އަޑުއުފުލީ އެއްތަނެއްގައި
  • ބަހުގެ ހަމަލާތަކަށް ރައްދު ނުދެވި އަތް އިސްކުރަން އުޅުނު
  • އެއްވުމުގެ ތެރެއިން "ހަޖަމް" ކުރަން ބަޔަކަށް ދަސްވި

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 17:17 | 10,504

އޮކްޓޫބަރު 16، 2018: ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ފަހު އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ހަދާފައިވާ ކިއުއަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އެރި ވަގުތު ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން--- - ޙުސައިން ޙަސަން

އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ގުޅިގެން މުޒާހަރާ ކުރާތާ ލައްކަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. ކަރުނަ ގޭހާއި ޕެޕާ ސްޕްރޭ އާއި ހަޅޭކުގެ އަޑަށް އެ މީހުން ތިބީ ފަރިތަވެފައެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ މުއްދަތުގައި ރަޔަޓް ފުލުހުން ނުކުމެ، ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރު ބޭނުން ކުރި ގޮތުން، "ވަޅުކައްޓަފުޅި ދާންޏަކަށް ނުސިހޭނެއޭ" ބުނާ ވަރަށް އެ މީހުން ތިބީ މަގު މައްޗަށް ފައްކާވެފައެވެ.

އެ ދުވަސްތައް މާޒީވެ، ހާލަތު ބަދަލުވެ، ތަފާޒު މަންޒަރުތައް "ސިޔާސީ ދަނޑުން" އެބަފެނެއެވެ. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ސަރުކާރަށް ތާއިދު ކުރާ ބަޔަކު ވެސް މަގު މައްްޗަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ. އެއްވެ އުޅުމަކީ އަސާސީ ހައްގެއް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ތަކުރާރު ކުރަމުން ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް ނުކުމެއްޖެއެވެ. ދެބައި މީހުން އަޑުއުފުލަމުން ގޮސް، އެއްތަން ވީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ދޮށަށެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމަށް ވަނުމަށް ކުރިއާލާ ކިއު ހެދީ ޕީޕީއެމުންނެވެ. ބާރަ ގަޑިއިރު ކުރިންނެވެ. ކިއު ހެދީ ޕީޕީއެމްގެ 30 ވަރަކަށް މީހުން ޑިއުޓީ ބަހާލައިގެންނެވެ. ބޭނުމަކަށް ވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން އަޑުހުމަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމެވެ. އެ މަގުސަދު އެ މީހުން ހާސިލު ވެސް ކުރިއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމަށް އެންމެ ގިނައިން ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓންނެވެ.

ޕީޕީއެމުން ދެން ފެށީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރީގައި އަޑު އުފުލުން ކުރިއަށް ގެންދާށެވެ. ދެތިން އަންހެންވެރިން އެއްކޮށްލައިގެން ސަރުކާރުގެ ކޯޑިނޭޓަރަކު އެތަނުގެ ބޭރުގައި ނަގާ ކިޔަން ހުއްޓެވެ. އިންތިހާބު އޮޅުވާލި ކަމަށް ބުނެ، އިލެކްޝަންްސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވިއެވެ. ވަގަށް ވެސް ގޮވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ކުޑަ ހިނދުކޮޅަކަށެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން އެތަނަށް ޖަމާވެ، އަޑުއުފުލަން ފެށިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަކި ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނިއެވެ. ދިވެހިން ގޮތް ނިންމި އިންތިހާބަށް، ހަދަން އުޅޭ ގޮތް، ދިވެހިންނަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އަޑު އުފުލިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވެސް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒު ކުރިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ހިންގެވި ކަމަށް ބުނާ ޖަރީމާތަތައް ފުލުފުލުން ގޮވަން ފެށިއެވެ. ކަދުރުގެ ވާހަކަ އާއި ހައްޖު ކޯޓާގެ ވާހަކަ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިން މުއްސަނދިވެފައިވާ މީހުންގެ ވާހަކަ ވެސް ގޮވަން ފެށިއެވެ. ރާގު ރާގަށެވެ.

ހާލަތު ބަދަލުވީ އެ ހިސާބުންނެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނަށް އެ ހަމަލާތައް ހަޖަމެއް ނުކުރެވުނެއެވެ. ނަފްސު ކޮންޓްރޯލު ނުކުރެވި، ރުޅި އިސްކޮށް އަތުން ފައިން ގޯސް ހަދަން ވެސް އުޅުނެވެ. ވަރު އަރުވާފައި އަތް އިސްކުރަން އުޅުނު މީހުން ހުއްޓުވީ ވެސް ހަމަ އެ މީހުންނެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ނިސްބަތްކޮށް، ރައްދު ކުރި ބަހުގެ ހަމަލާތަކުގެ ދިފާއުގައި ދައްކާނެ ވާހަކަ ހުސްވެ، ޕީޕީއެމުން ވެސް ގޮވީ ވަގަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓު ކުރިމަތީގައި އެ ހުރިހާ ކަމެއް ތަމްސީލު ވެގެން ދިޔައީ މީޑިއާތަކުގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ވަގުތުން ފޮނުވަމުން ދިޔަ އެ މަންޒަރުތައް ބަލަން ތިބި މީހުންނަށް "އާ ކުކުޅަކަށް ގާ ބިހެއް" އެޅިގެން އުޅެނީ ކޮން ބައެއްކަން އިނގޭނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓު ކައިރީގައި ހަދާފައި އޮތް ކިއުއަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އެރި ވަގުތު ވެސް ކަން ވީ އެގޮތަށެވެ. ފެންނަ އިރަށް ތެޅިފޮޅިގަނެ، ހަލަބޮލި ކޮށްލި އެވެ. ކަންވީ ގޮތް ބެލިއިރު، މަހުލޫފުގެ ފަރާތުން މާ ކުރިން ކިއުގައި މީހަކު ހުއްޓެވެ. ޕީޕީއެމުން އެ ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމިއިރު، އެންމެ ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ މަހުލޫފު އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ފުރުސަތު ދީފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30ގައި ފެށި އަޑުއެހުން، ދެ ގަޑިއިރަށް ދިގު ދެމިގެންދިޔަ ވަގުތު އެތަނުން ލައްކަ މަންޒަރު ފެނުނެވެ. ޒަމާންތަކަކަށްފަހު ޕީޕީއެމުން މަގުމަތީ ހަރަކާތަށް ނުކުމެ، އިދިކޮޅު މީހުންނާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރަން ޖެހުމުން، ވީ ގޮތް ތަމްސީލުވެގެން ދިޔައީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކުރިމަތީގައެވެ. އިދިކޮޅުން ދޭ ހަމަލާތަކާއެކު ރައްދުގައި ބަސް ބުނާނެ މީހަކު ނެތި، މަޑުމަޑުން ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން އެތަނުން ފެޔަށް ޖެހުނެވެ. ފަހަރަކު މީހަކުހެން ގެއްލުނެވެ. އެއް ބަޔަކު ޗުއްޕު ވެސް ނުބުނެ ތިއްބެވެ. ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދުކުރާ އެ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ގޮތް ހުސްވެ، މޯޅިވެފައެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަޅައިގަތީ، ފަހު ވަހުތު ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުން އެތަނުން ގެއްލުމުންނެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުން އެތަން ދޫކޮށް ދިޔައީ ރައީސް ޔާމީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި ހެކި ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމި ވާހަކަ އިއުލާންކުރުމާ އެކު، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން އުފާފާޅު ކުރަން ފެށި ދަނޑިވަޅުގައެވެ.

ހެކި ބަލައި ނުގަތުމުން ދެން އެ މައްސަލާގައި ނިންމާނެ ގޮތް ވެސް ސާފެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސާފު ވެގެންދިޔަ އަނެއް ކަމަކީ ޕީޕީއެމަށް ހަޖަމް ކުރަން ދަސްވުމެވެ. ރައްދު ދޭން ދަސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރުޅި އިސްކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރި ހޯދާނީ އަތުން ފައިން ނޫންކަން ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް އެނގޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.