ނޫސްވެރިންގެ ޝަރީއަތް
ވިސާމަށް ހުކުމް ކަނޑައެޅުުން މާޗް 9 ވަނަ ދުވަހު!
 
އަދަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ ސާބިތުވޭތޯ ނުވޭތޯ ކަނޑައަޅާނެ
 
ދައުވާގައި ބުނާ އަމަލު ހިންގި މަންޒަރެއް ނުފެނޭ
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ކ. މާލެ |
ވިސާމް އާއި އޭނާގެ ބައްޕަ: ވިސާމުގެ މައްޗަށް އެހެން ދައުވާއެއް ވަނީ ސާބިތުކޮށްފަ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ހުކުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން މާޗް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

 

ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް 25 ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނިކޮށް، ފުލުހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ވަދެ ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ. ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 5 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

އެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޝަރީއަތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ހެކީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ވީޑިއޯ ފޫޓޭޖާ މެދު ވާހަކަ ދައްކާފަ އެވެ. އަދި އެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ ޚުލާސާ ބަޔާން ވެސް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

 

ވީޑިއޯއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ވިސާމް ނުކިޔަމަންތެރިވެ، ދައުރަށް ހުރަސްއަޅާ މަންޒަރު ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ވިސާމް ބުނީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރި މަންޒަރު އެ ވީޑިއޯ އިން ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ފެންނަނީ ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ކަންހިނގި ގޮތް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި އެހެން ނޫސްވެރިން ވެސް ތިއްބާ އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ކީއްވެތޯ ވިސާމް ސުވާލުކުރި އެވެ.

 

ވިސާމުގެ ވަކީލު އަބްދުﷲ ހަސީން ވިދާޅުވީ ވިސާމުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާއަކީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަަކަަށް ވަދެ ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅުން ކަމަށްވާ އިރު، އެފަދަ ސަރަހައްދަކަށް އޭނާ ވަންނަ ތަނެއް ވީޑިއޯ އިން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

 

އެ ދައުވާ ވިސާމުގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ދެ ހެކިންނާއި ވީޑިއޯއެއްގެ އިތުރުން ޗާޓެއް ހުށަހަޅާފަ އެވެ. ދައުވާ އިން ދިފާއުވުމަށް ވިސާމުގެ ފަރާތުން ތިން ހެކިން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް ހެކިބަސް ނަގާފައި ވެއެވެ.

 

ދައުލަތުގެ ޚުލާސާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ވިސާމުގެ ފަރާތުން ހެކިބަސް ދިން އާދަމް ޒަރީރަކީ މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވާއިރު، އޭނާ ހެކި ބަސް ދިނީ ވިސާމު ސަލާމަތްކުރަން ކަމަށެވެ. އަދި ޒަރީރު ދިނީ ދޮގު ހެކިބަހެއް ކަމަށް ވެސް ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ވިސާމް ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދެ ހެކިން ވެސް ބުުނާ ކަމަށާއި، ވީޑިއޯ އިން ވެސް އެ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ވަކީލު ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ދައުވާ ސާބިތުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

 

ވިސާމުގެ ފަރާތުން ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވަމުން ހަސީން ވިދާޅުވީ ދައުވާގައި ބުނާ އަމަލު ވިސާމް ހިންގާ މަންޒަރެއް ވީޑިއޯ އިން ނުފެންނަ ކަމަށާއި ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ އަމުރަށް ކިޔަމަންވެގެން ވިސާމު ފުލުހުންނާ އެކު ހިނގާފައިދާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ.

 

ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ އަމަލެއް ވިސާމް ހިންގި މަންޒަރު ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ދިފާއުގައި ހެކިބަސް ދިން ތިން ހެކިން ވެސް ހެކި ބަސް ދީފައިވާކަން ހަސީން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހަސީން ވަނީ މި މައްސަލައަކީ ވިސާމުގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

 

ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހަޅާ ނިމުމުން ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު ވަނީ މި މައްސަލަ ސާބިތުވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ ކަނޑައަޅުއްވާ އަދަބާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މާޗް މަހުގެ ނުވަ 9 ދުވަހުގެ 11:00 ގައި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަވާނެ ކަމަށް އިއުލާނުކުރައްވާފަ އެވެ.

 

ވިސާމުގެ މައްޗަށް މި މައްސަލައިގައި ހުކުމް ކުރުން ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި ގާނޫނު ތަންފީޒްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުކޮށް 28،800 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ޖެނުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް