raajjemv logo
ޕޮލިސް
ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯލްކޯލްއެއް ބާއްވައިފި
 
ކޮންމެ އަހަރަކު ދެފަހަރު މި ރޯލްކޯލް ބޭއްވޭނެ
 
ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމް އައިޓަމްތައް ހަމަތޯ ބެލުން
 
މި ރޯލްކޯލްގައި ވަނީ ޔުނީފޯމާއިބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުވެފައި ވެފައިވޭތޯ ބެލުން
މުހައްމަދު ފަޒީން
2,516
ކ. މާލެ |
22 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 22:43
މިއަދުގެ ރޯލްކޯލްގައި ފުލުހުން
ގޫގުލް

ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯލްކޯލްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި އޮތް މި ރޯލްކޯލްގައި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހެޑް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ނަވާޒް އާއި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒު އާއި އެކޮމާންޑްގެ އިސްވެރިންނާއި ކޮމާންޑްގައި ހިމެނޭ އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އެޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މި ރޯލްކޯލް އިންސްޕެކްޓްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ލޮޖިސްޓަކަލް ސަރވިސަސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހިމް މަނިކު އެވެ. މި ރޯލްކޯލްގައި ވަނީ ޔުނީފޯމާއިބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުވެފައި ވެފައިވޭތޯ ބެލުމާއި ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޔުނީފޯމް އައިޓަމްތައް ހަމަތޯ ބަލާފައިވެއެވެ.

މި ރޯލްކޯލްގައި މުވައްޒަފުންނާ މުހާތަބަކުރައްވައި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހެޑް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދުﷲ ނަވާޒް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ޔުނީފޯމް އެޅުމުގައި ޔުނީފޯމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ތައްޔާރުވުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށާއި ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދެ ފަހަރު މިފަދަ ރޯލްކޯލްއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ނަވާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑްގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށް ބެއްވި މި ރޯލްކޯލްއަކީ އެކޮމާންޑުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޔުނީފޯމްއެޅުމުގައި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް ޔުނީފޯމް އަޅަމުންދޭތޯ ބެލުމާއި ޔުނީފޯމް އައިޓަމްސްތައް ހަމަތޯ ބަލައި ޔުނީފޯމާބެހޭ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޔުނީފޯމްއެޅުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރޯލްކޯލްއެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް