raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ނާރުއްފަލުދާ
 
ބަނބުކެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ފޮނި ކާއެއްޗެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
8,927
ކ. މާލެ |
29 މެއި 2018 | އަންގާރަ 15:54
ނާރުއްފަލުދާ - ބާނބުކެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ވަރަށް މީރު ފޮނި ކާއެއްޗެއް
ރާއްޖެ އެމްވީ

ނާރުއްފަލުދާ

  1. އެއް ބަނބުކެޔޮ (ފެނުކެއްކި)
  2. 3 ޖޯޑުގެ ހަކުރު ނުވަތަ ދިޔާހަކުރު
  3. މާފެން (ރަހަލާ ވަރަށް)

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ބަނބުކެޔޮ މަޑުކުރުމަށް ފަހު މިކްސަރުން ވަރަށް ހިމުންކޮށް ފުނޑާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ތާހުގެ ތެރެއަށް ހަކުރު އަޅާލާށެވެ. ހަކުރު ރަތްވެ ހަކުރު ގުޅަ ނުގަންނަވަރަށް ދޭފަތުން ހަލާށެވެ.  އާދައިގެ ހަކުރުގެ ބަދަލުގައި ދިޔާ ހަކުރުވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ ވެސް ދިޔާހަކުރެވެ. އެއަށް ފަހު ފުނޑާފައި ހުރި ބަނބުކެޔޮ ހަކުރުގެ ތެރެއަށް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. ބޭނުންވާ ވަރަށް ބަނބުކެޔޮ އޮލަވެ، ގުޅަޖެހޭވަރަށް ކެކުމުން އުނދުންމަތިން ބާލާށެވެ. ހިހޫވުމުން ގުޅަޖަހާ ބޭނުންވާ ބައްޓަމަށް ރީތިކޮށްލާށެވެ. އޭރުން ހުންނާނީ ޑޯނަޓް ހުންނަ ގޮތަށެވެ.

ނޯޓް:

ނާރުއްފަލުދާ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މައިގަނޑު ބާވަތަކީ ފަލަމަޑީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ބަނބުކޭލެވެ. އެހެންކަމުން ބަނބުކޭލުން ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތައް ފާހަގަކޮށްލާނަމަވެ. ބަނބުކޭލުގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓް، ވިޓަމިން ބީ، ވިޓަމިން ސީ، އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ކޮލެސްޓްރޯލް، ސަރުބީ އަދި ހަކުރުގެ މާއްދާތައް ބަނބުކޭލުގައި ހިމެނޭ މިންވަރު ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑައެވެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން މި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ބާވަތަކަށް ބަނބުކެޔޮ ވަނީ ވެފައެވެ. ބަނބުކޭލަކީ ނޭވާހިއްލުން ފަދަ އުނދަގޫތައް ލުއިކޮށްދީ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ވެސް ދައްކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް