ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތް

718.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޗެކުތަކަށް ޒިޔާތު ޚިޔާނާތްތެރިވި: ދައުލަތް

 • ކުރީގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަދަބު 30،000 އަހަރަށް ވުރެ އިތުރުވޭ
 • 30 ރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ އިކުއިޒިޝަން ކޯސްޓު
 • ޒިޔާތު ވަނީ ދައުވާތަކަށް އިންކާރުކޮށްފަ، ޗެކުތައް ހަވާލުކުރީ އަދީބުއާ

ކ. މާލެ | 14 ނޮވެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 22:23 | 2,076

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔާތު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ފަޅުތަކާއި ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 718.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭ ޗެކުތަކަކަށް، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ޒިޔާތު ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފި އެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް 50 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރި 25 ރަށަކާއި ފަސް ފަޅެއްގެ އިކުއިޒިޝަން ކޯސްޓުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހިމެނޭ ޗެކުތަތަކަށް ޒިޔާތު ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާ އުފުލާފަ އެވެ.

އެ ދައުވާތަކުގެ ތެރެއިން 15 ދައުވާގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވިއިރު، އަނެއް 15 މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުން ބޭއްވީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

ޒިޔާތު ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނާ ފައިސާގެ ތަފްސީލު:

 1. ރ. އިނގުރައިދޫ ބުލްބުލާގޭ މުހައްމަދު ހުސައިންފުޅަށް ރ. ކަނޑޫގަނޑު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 300،000 ޑޮލަރާއި،
 2. އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ. ބޮޑުފުށި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ތިން މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 3. ބޮޑުފަރު ބީޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އދ. ބޮޑުފިނޮޅު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 4. މއ. މަނަސް އާމިރު މަންސޫރަށް ރ. ހުރަވަޅި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 1.75 މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 5. ކްލެސިކް ސިޓީ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް އަށް ރ. ފުށްގިރި  ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 150،000 ޑޮލަރާއި،
 6. ސީކްރެޓް ޕެރެޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބ. ހުރާފަރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 360،000 ޑޮލަރާއި،
 7. ޓޫޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 8. ދިގުދެފަރު އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބ. ދިގުދެފަރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 300،000 ޑޮލަރާއި،
 9. ވެލް ލޭންޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބ. މުތާފުށި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 10. ރޮބިންސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނ. އޮރިވަރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 11. ބޮޑުފަރު ބީޗް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ. ބޮޑުފަރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 12. ޔުނައިޓެޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ހޮޓަލް ގްރޫޕަށް ގއ. ވޮޑެމުއްލާ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 13. އޮރިއެންޓް ރޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ. ކޮތައިފަރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 14. ބޮޑުފަރު ބީޗު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މާލެ އަތޮޅުގެ ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 1.6 މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 15. އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެވަލް ކޮންސަލްޓެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އއ. މަތިވެރި ފިނޮޅު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 16. ރަދުން ރިސޯޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މާލެ އަތޮޅުން ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 1.5 މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 17. ގެމަނަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ. ގެމަނަ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ތިން ލައްކަ ޑޮލަރާއި،
 18. ހިލްސައިޑް ވިލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނ. މެދުފަރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ތިން މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 19. އޭސް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ނ. ރާފުށި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 20. އައިލެންޑް ޗެނަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މ. އުތުރުބޮޑުފަރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 1.8 މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 21. މ. ރުއްކަރަ މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކުއަށް ރ. ފާރުފުށި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 22. ކޮރަލް ޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މާލެ އަތޮޅު ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ތިން ލައްކަ ޑޮލަރާއި،
 23. ހުރަވީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ތ. ކަޅުދިޔަފުށި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 150،000 ޑޮލަރާއި،
 24. ޔުނިވަރސަލް އެންޓްޕްރައިޒަސްއަށް ބ. މިލައިދޫ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ދެ މިލިއަން ޑޮލަރާއި،
 25. ޕޮޕިއުލާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ތ. އޮޅުގިރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރާއި،
 26. އެޗްއެމްއެޗްއައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އދ. ފުށިދިއްގާ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 950،000 ޑޮލަރާއި
 27. ގ. ރަންގިރިގޭ މުހައްމަދު ވާފިރަށް މާލެ އަތޮޅުގެ ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 300،000 ޑޮލަރާއި،
 28. ޑެޕެޒާ ސަރވިސް ލިމިޓެޑަށް މާލެ އަތޮޅުން ފަޅެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރަށް
 29. ސަންފްރަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރ. އުތުރުމާފަރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 38.55 މިލިއަން ރުފިޔާއާއި،
 30. ވަށުގިރި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ވ. ވަށުގިރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ލިބެންޖެހޭ 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ.

ޒިޔާތުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެދުވެރިކޮށް ރަށްތައް ދޫކޮށް، އިކުއިޒިޝަން ކޯސްޓުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ޗެކުތަކާ ޒިޔާތު ހަވާލުވުމަށް ފަހު، އެ ފައިސާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އެކައުންޓަށް ވަދެފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ޒިޔާތު ވަނީ މި ހުރިހާ ދައުވާތަކަށް ވެސް އިންކާރު ކޮށްފަ އެވެ. ޒިޔާތުގެ ފަރާތުން އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލު އަހުމަދު ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެ ޗެކުތަކާއި ހަވާލުވުމަށް ފަހު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން އަންގާފައިވާ ގޮތަށް 'ޕްރޫފް އޮފް ޕޭމަންޓް' ގެ ގޮތުގައި އެ ޗެކުތައް އެއިރުގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އަދީބާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޗެކުތައް އަދީބުއާ ހަވާލުކުރީ ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫން ކަމަށް ވެސް ޒިޔާތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ ޗެކުތައް އޮންނާނީ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ޖަމާނުކުރެވޭ ގޮތަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް، ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެ ޗެކުތައް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އެސްއޯއެފް ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ކަމަށް ޒިޔާތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒިޔާތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ އެސްއޯއެފް ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ޗެކުތައް ޖަމާކޮށްފައިވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް(ބީއެމްއެލް) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަންއާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އެއްވެސް ގަވާއިދަކާ ޚިލާފަށް ޒިޔާތު އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ޚިޔާނާތުގެ މި ދައުވާތައް މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ގާޒީ އަލީ އާދަމް ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފަ އެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ޝަރީއަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތައް ހުށަހެޅުމަށް ޒިޔާތުއަށާއި ދައުލަތަށް އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ވެސް ދެއްވި އެވެ. 

މި ދައުވާތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ދައުވާތައް އުފުލާފައިވަނީ 1968 ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފެށި ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެ ގާނޫނާ ހަވާލާދީ ޒިޔަތުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ދެވޭ އަދަބު 30،000 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމްތަކަކަށް ވުރެ އިތުރުވެ އެވެ. އަދަބު މިހާ ބޮޑުވަނީ، ޚިޔާނާތްތެރިވި މުދަލުގެ އަގު 10،000 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން މަތީގެ އަދަދަކަށް ވެއްޖެނަމަ، އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެ 1،000 ރުފިޔާއަކަށް ހުކުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރެއަށް އެއްމަސް އިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ފަހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނަކުން ލުއި އަދަބެއް ލިބޭނަމަ އެ އަދަބެއް ދޭން ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާތީ، އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ އާ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުންނެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފެށި ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން ޚިޔާނާތްތެރިވުމަކީ ޖިނާޔަތުގެ ތިން ވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ. އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ އަދަބަކީ ތިން އަހަރާއި ދެ މަހާއި 12 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.