ކ. މާލެ
|
6 ނޮވެންބަރ 2017 | ހޯމަ 17:41
ނޯ ޝޭވް ނޮވެމްބަރ ބޭޑްލެބް ބިއަރޑް ޗެލެންޖު
ނޯ ޝޭވް ނޮވެމްބަރ ބޭޑްލެބް ބިއަރޑް ޗެލެންޖު
އޭޑީކޭ ޖެނެރަލ ޓްރޭޑިންގ
އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ
އޭޑީކޭ އިން ތުނބުޅީގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
 
މިއީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތެއް
 
މި މުބާރާތުން އެއްވަނަ އަށް ދާ ފަރާތަކަށް އިނާމުތަކެއް ލިބޭނެ
 
މުބާރާތުގައި އެންމެ ރީތި ތުނބުޅި ހޮވޭނެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފާހަގަކުރާ "ނޯ ޝޭވް ނޮވެމްބަރ"އާ ދިމާކޮށް އޭޑީކޭ އިން ތުނބުޅީގެ މުބާރާތެއް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

 އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންގ އިން "ބޭޑްލެބް ބިއަރޑް ޗެލެންޖް"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ހަރަކާތަކީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. އެގޮތުން އެމީހެއްގެ ތުނބުޅީގެ ފޮޓޯއާ އެކު "ބޭޑްލެބް ނޯ ޝޭވް ނޮވެމްބަރ" ހޭޝްޓެގް ކުރުމުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަރގްރާމް އަދި ޓްވިޓާގައި ވެސް ފޮޓޯ އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ.

އަޕްލޯޑް ކުރާ ފޮޓޯތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތި ތުނބުޅި ހޮވޭނެއެވެ. އެންމެ ރީތި ތުނބުޅި ހޮވުމުގައި ބަލަނީ ދިގުމިނާއި ފުރިހަމަވެފައިވާ މިންވަރާއި ސްޓައިލް އާއި ފިރިހެންވަންތަ ކަމަށެވެ. އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތެއް ހޮވާ އިރު އެއް ވަނަ އަށް ދާ ފަރާތަކަށް "ޗެމްޕިއަން އޮފް ދި އޭޑީކޭ ބިއަރޑް ޗެލެންޖް" ޓައިޓަލް ލިބިގެންދާނެ އެވެ. އަދި ތިން މަސް ވަންދެން ބޭޑްލެބްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ނޮވެމްބަރުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހާ ހަމައަށް ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

 އެންމެ ރީތި ތުނބުޅި ހޮވުމުގެ މުބާރާތެއް އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް އިން ބާއްވާ އިރު މިދުވަސްވަރު  ރާއްޖޭގައި ވެސް ތުނބުޅި ސްޓައިލް ކުރުން ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
20%
10%
0%
10%
20%
40%
ކޮމެންޓް